Főoldal » Hírek » Szénmonoxid mérgezést szenvedett az idősotthon lakója – Fotókkal – a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a cége által üze­mel­te­tett érsek­csa­ná­di idő­sott­hon­ban sza­bály­ta­la­nul kötöt­te be és üze­mel­tet­te a gáz­ka­zánt, ami­nek követ­kez­té­ben egy 88 éves lakó tévé­né­zés köz­ben szén­mon­oxid mér­ge­zést szen­ve­dett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott üze­mel­tet­te a cégén keresz­tül azt az érsek­csa­ná­di idő­sott­hont, ahol 11 ápo­lás­ra szo­ru­ló, idős ember gon­do­zá­sát végez­ték. Az idő­sott­hon 88 éves lakó­ja 2020. már­ci­us 31-én este a kony­há­val egy lég­tér­ben lévő étke­ző­ben tv-t nézett. A kazán sza­bály­ta­lan kémény bekö­té­se és a helyi­ség szel­lő­zé­sé­nek elég­te­len volta miatt a helyi­ség­ben szén­mon­oxid hal­mo­zó­dott fel. Emi­att az idős asszony köze­pes fokú szénmonoxid-mérgezést szen­ve­dett és esz­mé­le­tét vesz­tet­te, ami­től elesett és hom­lo­ka bal olda­lát beütöt­te.

A szénmonoxid-mérgezés és a hom­lo­kon kiala­kult duz­za­nat 8 napon belül gyó­gyu­ló egész­ség­ügyi elvál­to­zás­nak, illet­ve sérü­lés­nek minő­sül.

A mér­ge­zés azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott 2019 őszén enge­dély nél­kül bőví­té­si, gázkészülék- és gázvezeték-szerelési mun­ká­kat vég­zett, mely­nek során az étke­ző­vel egy lég­tér­ben lévő kony­há­ból egy réz­cső­vel sza­bály­ta­la­nul, rész­ben az álmennye­zet­tel takar­va a nyí­lás­zá­ró nél­kü­li kam­rá­ba veze­tő leága­zást készí­tett. A kam­rá­ban egy nyílt égés­te­rű, az égési leve­gőt köz­vet­le­nül a helyi­ség­ből vevő és az égés­ter­mé­ket a helyi­ség­be jut­ta­tó fűtés­re szol­gá­ló gáz­ka­zánt, továb­bá víz­me­le­gí­tőt sze­relt fel.

A férfi a sza­bály­ta­lan átala­kí­tás során a gáz­ka­zán csö­vé­nek nem ala­kí­tott ki meg­fe­le­lő kéményt, hanem azt az oldal­fa­lon egy szel­lő­ző­kür­tő­be csat­la­koz­tat­ta. A füst­csö­vet úgy kötöt­te be, hogy a szel­lő­ző­kür­tőn lévő kerá­mia szel­lő­ző­rá­cson egy akko­ra lyu­kat ütött, amibe csat­la­koz­tat­ni lehe­tett a csö­vet. A szel­lő­ző­rács és a cső közöt­ti része­ket ron­gyok­kal töm­köd­te ki, így azon füst­gáz­zal kevert leve­gő ára­mol­ha­tott vissza a kür­tő­be.

Az ügyész­ség a fér­fit fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A hely­szí­ni szem­le során az aláb­bi fotók készül­tek: