Főoldal » Hírek » Szexre akarta kényszeríteni a zárkatársát – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy fog­va­tar­tot­tal szem­ben.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott férfi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti egy büntetés-végrehajtási inté­zet­ben, ahol egyik zár­ka­tár­sa a sér­tett volt.

A vád­lott 2020. már­ci­us 13-án, a közös zár­ká­ban fel­má­szott a sér­tett által hasz­nált eme­le­tes ágy felső szint­jé­re, ahol az ott fekvő sér­tett fel­ső­tes­té­re és kar­ja­i­ra tér­del­ve leszo­rí­tot­ta a másik fér­fit, majd elő­vet­te a nemi szer­vét és az álta­la moz­gás­kép­te­len­né tett sér­tet­tet sze­xu­á­lis cse­lek­mény elvég­zé­sé­re akar­ta kény­sze­rí­te­ni.

A sér­tett amel­lett, hogy til­ta­ko­zott, min­den ere­jé­vel fizi­ka­i­lag is véde­ke­zett, így a vád­lott bár kitar­tó­an pró­bál­ko­zott, nem érte el a cél­ját. A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel csak akkor hagyott fel, ami­kor egy másik zár­ka­tár­suk erre hatá­ro­zot­tan fel­szó­lí­tot­ta, illet­ve kilá­tás­ba helyez­te, hogy a tör­tén­te­ket jelen­te­ni fogja a fel­ügye­let­nek.

A sér­tett a sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a vád­lot­tal szem­ben.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben, fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a vád­lott­nak a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből tör­té­nő kizá­rá­sá­ra tett indít­ványt a Sátor­al­ja­új­he­lyi  Járás­bí­ró­ság­nak.