Főoldal » Hírek » Szintetikus drogot és éles lőfegyvert találtak a vádlottaknál tartott kutatás során – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te és keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 37 éves bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki inter­net­ről ren­delt til­tott anya­gok­kal keres­ke­dett az ott­ho­ná­ban, ahol élet­tá­rá­sá­val közö­sen egy éles lőfegy­vert is tar­tot­tak.

A férfi 2018 őszé­től az inter­net­ről kez­dett el új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő ún. bio­fü­vet ren­del­ni azzal a szán­dék­kal, hogy azt haszon­nal tovább­ér­té­ke­sí­ti. A vád­lott az így meg­szer­zett dro­got külön­bö­ző vegyi anya­gok­ban fel­ol­dot­ta, ahhoz zsá­lya­le­ve­let kevert, majd kipor­ci­óz­va kezd­te érté­ke­sí­te­ni a lakó­he­lyén.

A vád­lott 2019 ápri­li­sá­ban tör­tént elfo­gá­sá­ig leg­alább négy fogyasz­tó­nak érté­ke­sí­tett a szin­te­ti­kus kábí­tó­szer­ből, mely­ből a nyo­mo­zók a lakó­he­lyén tar­tott kuta­tás­kor is lefog­lal­tak egy kisebb – rész­ben saját fogyasz­tás­ra, rész­ben tovább érté­ke­sí­tés­re szánt - mennyi­sé­get.

A mar­ca­li rend­őrök a kuta­tás során azon­ban nem­csak szin­te­ti­kus kábí­tó­szert, hanem a vád­lott és élet­tár­sa által ágy­ban elrejt­ve egy enge­dély nél­kül tar­tott, 0.22 kali­be­rű lőfegy­vert és ahhoz tar­to­zó lősze­re­ket is talál­tak, mely­hez sem a fér­fi­nak, sem a nőnek nem volt enge­dé­lye.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság 2020 decem­be­ré­ben hir­de­tett íté­le­tet az ügy­ben, mely­ben az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­ta­kat, és a nyo­mo­zás során mind­vé­gig letar­tóz­ta­tás­ban lévő, vissza­eső fér­fit 6 év fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, míg élet­tár­sát 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let az élet­társ vonat­ko­zá­sá­ban jog­erő­re emel­ke­dett, míg a férfi eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.

A fel­hasz­nált fotók az egyik fogyasz­tó­nál tar­tott kuta­tás során készül­tek.