Főoldal » Hírek » Szír embercsempész elleni vádemelés – a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy  szír állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a szír állam­pol­gár, de német tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel ren­del­ke­ző vád­lott 2020. augusz­tus 10-ét meg­elő­ző­en egy ember­csem­pé­szést foly­ta­tó bűn­szer­ve­zet – nyo­mo­zás során be nem azo­no­sí­tott – tag­ja­i­nak fel­ké­ré­sé­re elvál­lal­ta, hogy Magyar­or­szág­ra már ille­gá­li­san érke­ző sze­mé­lye­ket szál­lít Auszt­ri­á­ba.

A vád­lott – aki 2020. évben szá­mos alka­lom­mal járt Magyar­or­szág kife­je­zet­ten ember­csem­pész útvo­na­la­i­nak szá­mí­tó terü­le­te­in – tavaly augusz­tus 10-én a haj­na­li órák­ban érke­zett Magyar­or­szág­ra azért az öt, szin­tén szír állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­ért, akik koráb­ban ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel jutot­tak el Szí­ri­á­ból Szer­bi­á­ba. A szerb-magyar zöld határt szin­tén ember­csem­pé­szek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel lép­ték át ille­gá­li­san azért, hogy később hason­ló módon eljus­sa­nak Auszt­ri­á­ba.

Elő­ze­tes szer­ve­zést és egy siker­te­len pró­bál­ko­zást köve­tő­en az öt férfi augusz­tus 10-én a haj­na­li órák­ban az előre meg­adott talál­ko­zá­si pon­ton beszállt az értük érke­ző vád­lott ötsze­mé­lyes gép­ko­csi­já­ba.

A Szek­szár­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság Tol­nai Rend­őr­őr­sé­nek mun­ka­tár­sai nem­sok­kal később az M6-os autó­pá­lya Tolna megyei sza­ka­szán, a Fácán­ker­ti pihe­nő­hely köze­lé­ben intéz­ke­dés alá von­ták a vád­lott által veze­tett gép­ko­csit. A vád­lot­tat ezután elő­ál­lí­tot­ták, az úti okmánnyal nem ren­del­ke­ző, Magyar­or­szág terü­le­tén jog­sze­rűt­le­nül tar­tóz­ko­dó öt fér­fit pedig a kihall­ga­tá­su­kat köve­tő­en vissza­szál­lí­tot­ták Szer­bi­á­ba.

A vád­irat sze­rint a vád­lott nyil­ván­va­ló­an fel­is­mer­te, hogy az álta­la vál­lalt cse­lek­ménnyel – akár csak eseti jel­leg­gel – egy össze­han­gol­tan és kons­pi­ra­tí­van műkö­dő, hosszabb időre szer­ve­zett ember­csem­pész háló­zat tevé­keny­sé­gé­hez kap­cso­ló­dik. E háló­zat tag­jai jelen­tős anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért segít­sé­get nyúj­ta­nak har­ma­dik ország­be­li sze­mé­lyek­nek az ille­gá­lis határ­át­lé­pés­hez úgy, hogy meg­szer­ve­zik és lebo­nyo­lít­ják az egyes orszá­go­kon belü­li, vala­mint a hatá­ro­kon keresz­tül tör­té­nő szál­lí­tá­su­kat.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat bűn­szer­ve­zet­ben, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény 2-16 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A járá­si ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és Magyar­or­szág terü­le­té­ről való kiuta­sí­tá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­nál.