Főoldal » Hírek » Szüleit lopta meg az anyagért – VIDEÓVAL – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta három férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint úgy jutot­tak bódí­tó hatá­sú anya­gok­ra pénz­hez, hogy egyi­kük szü­le­it lop­ták meg.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a három férfi rész­ben közö­sen beszer­zen­dő bódí­tó anya­gok vétel­árá­nak elő­te­rem­té­se cél­já­ból elha­tá­roz­ta, hogy egyi­kük szü­le­i­től, illet­ve velük élő barát­já­tól fog érté­ke­ket elven­ni.

Ennek érde­ké­ben az egyik elkö­ve­tő 2020 nya­rá­tól kezd­ve a szü­lei által rábí­zott ceg­lé­di ingat­lan­ban lévő külön­bö­ző hasz­ná­la­ti tár­gya­kat érté­ke­sí­tet­te anél­kül, hogy erre enge­dé­lye lett volna. Miu­tán pedig lelep­le­ző­dött és maga­tar­tá­sát nem foly­tat­hat­ta, két tár­sá­nak adott tip­pet arra, hogy mikor kutat­hat­nak zavar­ta­la­nul az ingat­lan­ban, mert ott nem lesz senki. A tár­sai ezt fel­hasz­nál­va betör­tek oda és egy tele­ví­zi­ót vit­tek el, amit zálog­ba adtak.

A sér­tet­tek­től össze­sen a három elkö­ve­tő több, mint ötszáz­ezer forint érté­ket vitt el.

Emel­lett a szü­le­it meg­ká­ro­sí­tó elkö­ve­tő 2020 decem­be­ré­nek végé­től rend­sze­re­sen lopott pénzt is a szin­tén az érin­tett ceg­lé­di ingat­la­non lakó barát­já­tól, akit össze­sen két­száz­negy­ven­ezer forint­tal rövi­dí­tett meg.  

A ceg­lé­di rend­őrök sik­kasz­tás és lopás bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki a gya­nú­sí­tot­ta­kat.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi vide­ót az aláb­bi lin­ken tekint­he­tik meg: