Főoldal » Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

Dr. Franz Plöchl oszt­rák leg­főbb ügyész meg­hí­vá­sá­ra, 2022. novem­ber 17-18. között Auszt­ri­á­ba láto­ga­tott Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész. A talál­ko­zó az...

2022. november 28., 8:00

Tíz­ez­rek szur­kol­nak bol­dog han­gu­lat­ban a lelá­tó­kon, ünnep­lik ked­venc csa­pa­ta­ik sike­re­it, öltik maguk­ra meze­i­ket, ének­lik indu­ló­i­kat… Azon­ban...

2022. november 25., 8:32

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész adta át a Mono­ri Járá­si Ügyész­ség új, modern és ener­gia­ha­té­kony épü­le­tét. A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség eddig a...

2022. november 24., 11:04

A Büntetőeljárási Törvénykönyv november 15-ei módosítása alapján egyes kiemelt bűncselekményeket érintő feljelentést elutasító, eljárást megszüntető határozattal szemben...

2022. november 21., 8:49

A Büntetőeljárási Törvény november 15-ei módosítását követően a törvényben meghatározott, kiemelt bűncselekmények esetében felülbírálati indítvány nyújtható be.

2022. november 18., 8:30

A leg­főbb ügyész min­den évben benyújt­ja az Ország­gyű­lés­hez az ügyé­szi szer­ve­zet mun­ká­já­ról szóló éves beszá­mo­ló­ját. Dr. Polt Péter ma az...

2022. november 15., 14:00

Egyes kiemelt bűncselekmények esetében felülbírálati indítvánnyal élhetnek akár az eljárásban nem érintett személyek is, ha a feljelentést elutasították, az eljárást...

2022. november 15., 8:32

Tíz évvel ezelőtt lépett hatály­ba az új Bün­te­tő Tör­vény­könyv, ami a magyar bün­te­tő­jog évszá­za­dos hagyo­má­nya­i­nak meg­tar­tá­sa mel­lett a XXI. szá­zad...

2022. november 14., 8:30

Az ügyészség nemcsak büntetőügyekben jár el, hanem büntetőjogon kívüli területeken is vannak kötelezettségei, jogosultságai.

2022. november 11., 8:30

1 2 21 22