Főoldal » Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

Az utób­bi idők­ben figyel­met kap­tak a bün­te­tő­fé­ke­zé­ses ügyek, mi is rend­sze­re­sen beszá­mo­lunk ilyen ese­tek­ről. Fon­tos annak a tuda­to­sí­tá­sa, hogy...

2022. január 17., 8:37

Dr. Rab Ferenc, a Fővá­ro­si Főügyész­ség helyet­tes szó­vi­vő­je, rög­tön a mély­víz­be került helyet­tes szó­vi­vői kine­ve­zé­se után, mivel Bet­ti­na...

2022. január 10., 8:53

Dr. Bagoly Bet­ti­na már kilenc éve lát el szó­vi­vői fel­ada­to­kat a Fővá­ro­si Főügyész­sé­gen, így van miről mesél­nie, ha a mun­ká­já­ról kér­dez­zük....

2022. január 3., 8:34

Az évvel együtt las­san az ügyész­ség 150 éves évfor­du­lós éve is a végé­hez köze­le­dik. De mielőtt ez meg­tör­tén­ne, az ügyész­ség tör­té­ne­té­nek egy...

2021. december 29., 10:44

A legfőbb ügyész év végi, ünnepi videóüzenetben értékelte a járvány miatt ismét rendkívüli évet, amely egyben a modern magyar ügyészség megszületésének 150 éves...

2021. december 20., 8:46

Had­há­zy Ákos ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő 2021. decem­ber 16-án hosszú inter­jút adott a Magyar Narancs­nak a kor­rup­ci­ós bűn­ügyek magyar­or­szá­gi...

2021. december 17., 9:12

A magyar katonai jog története röviden.

2021. december 17., 8:30

Az Alkot­mány­bí­ró­ság elnö­ké­nek 2021. decem­ber 14-ei nyílt leve­lé­vel össze­füg­gés­ben, Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge a követ­ke­ző nyi­lat­ko­za­tot teszi....

2021. december 15., 13:58

Gondolta volna, hogy az országokon átívelő igazságszolgáltatás már több mint 3000 éves?

2021. december 10., 8:30

1 2 9 10