Főoldal » Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

Feb­ru­ár 22: az áldo­za­tok világ­nap­ja. Áldo­za­tok nin­cse­nek elkö­ve­tők nél­kül. 2020. júli­us 1-től pedig azok is bűn­cse­lek­ményt való­sí­ta­nak meg, akik...

2021. február 22., 8:43

Dr. Polt Péter a beszé­dé­ben hang­sú­lyoz­ta, hogy az ügyész­ség – a tör­vé­nyek iránt elkö­te­le­zet­ten, magas szín­vo­na­lon dol­goz­va – elis­me­rés­re...

2021. február 16., 20:35

A Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um szer­ve­zé­sé­ben rend­őrök, ügyé­szek és bírók közös, az ember­ke­res­ke­de­lem­ről szóló kép­zé­se­ken vesz­nek részt. A...

2021. február 16., 8:49

Saj­nos sok­szor kell olyan ese­tek­ről hírt adnunk, ami­kor vala­kit pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­te­nek, vagy suf­ni­ban lak­ha­tá­sért cse­ré­be dol­goz­tat­nak....

2021. február 9., 8:56

Több évti­ze­des ügyészi/kommunikátori pálya­fu­tá­sa mel­lett az emlé­ke­ze­tes ügye­i­ről is mesél nekünk dr. Faze­kas Géza, a Leg­főbb Ügyész­ség szó­vi­vő­je....

2021. január 27., 9:09

Dr. Nisó­czi József Leven­te Pest megyei főügyész­sé­gi osz­tály­ve­ze­tő ügyész, saj­tó­szó­vi­vő kol­lé­gánk a pálya­fu­tá­sá­ról, a műsza­ki...

2021. január 20., 8:49

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész év végi kará­cso­nyi vide­ó­üze­ne­té­ben köszön­te meg kol­lé­gá­i­nak az idei, vál­sá­gos évben vég­zett kivá­ló mun­ká­ját. A...

2020. december 22., 8:32

Éve­ken keresz­tül volt szó­vi­vő dr. Szabó Ferenc, Pest megyei főügyész, aki nosz­tal­gi­kus han­gu­lat­ban ele­ve­ní­ti fel koráb­bi élmé­nye­it.

2020. december 11., 9:56

Idén rendhagyó módon – az írásban benyújtott országgyűlési beszámolóval egyidejűleg – a legfőbb ügyész a kollégái felé videóüzenetben számolt be az ügyészség tavalyi...

2020. november 23., 8:00

1 2