Főoldal » Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

Markó utca 16. A Leg­főbb Ügyész­ség­nek ott­hon adó épü­let hosszú évti­ze­dek óta szol­gál­ja az igaz­ság­szol­gál­ta­tást. Ünne­pi vide­ónk­kal arra hív­juk...

2021. május 28., 8:40

Az, hogy az elkö­ve­tő minél hama­rabb meg­kap­ja a bün­te­té­sét, fon­tos a tár­sa­da­lom szá­má­ra. A "bíró­ság elé állí­tás" azt szol­gál­ja, hogy az...

2021. május 25., 9:00

Sok­szor kerül szóba a bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán a köz­na­pi beszél­ge­té­sek­ben is az "elévü­lés". Az elévü­lés fon­tos jog­in­téz­mé­nye a...

2021. május 19., 8:04

A meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek meg­elő­zé­sé­nek és fel­de­rí­té­sé­nek egyik esz­kö­ze. A rend­őr­ség egyik...

2021. május 11., 9:33

Az ügyész­nek több lehe­tő­sé­ge is van arra - ha úgy ítéli meg, hogy a gya­nú­sí­tott elkö­vet­te a bűn­cse­lek­ményt -, hogy az eljá­rást anél­kül fejez­ze be, hogy...

2021. május 4., 8:31

Van­nak, akik­nek már az is nagy szé­gyen, ha bün­te­tő­el­já­rás indul elle­nük. Azok­kal szem­ben, akik elő­ször kerül­tek szem­be a tör­vénnyel, kisebb súlyú...

2021. április 27., 8:38

Jogi kife­je­zé­sek: a leg­töb­ben már a mon­dat ele­jén fel­ad­ják, hogy meg­pró­bál­ják meg­ér­te­ni, egy­ál­ta­lán miről is van szó, és ezért nem is lehet...

2021. április 20., 9:57

A Nép­sza­va és egyes más médi­u­mok valót­lan állí­tá­sá­val ellen­tét­ben, dr. Polt Péter leg­főbb ügyész nem sér­tett jogot, ami­kor 2019-ben jog­or­vos­la­ti...

2021. április 16., 8:36

A cél a nyomozások és vádemelések hatékonyságának biztosítása, az együttműködés és az információcsere kereteinek rögzítésével.

2021. április 9., 11:00

1 2 24 25 26 27 28