Főoldal » Hírek » Tájékoztató az új koronavírus miatti intézkedésekről

Az ügyész­ség épü­le­te­i­ben kizá­ró­lag orrot és szá­jat elta­ka­ró maszk­ban lehet tar­tóz­kod­ni.
Sál, kendő hasz­ná­la­ta masz­ként nem meg­en­ge­dett.

A bent tar­tóz­ko­dás során a más­fél méte­res távol­ság tar­tá­sá­ra ügyel­ni kell.

A sze­mé­lyes fél­fo­ga­dás – az idé­zés­re tör­té­nő meg­je­le­nést kivé­ve – szü­ne­tel.

Az ügyész­sé­ge­ket

 • elekt­ro­ni­kus úton (az e-mail címek a hon­lap „ügyész­sé­gek” részén meg­ta­lál­ha­tók)
 • ügy­fél­ka­pun keresz­tül (az ügy­fél­ka­pu elér­he­tő­sé­gek a hon­lap elérhetőség/e- bead­vá­nyok részén meg­ta­lál­ha­tók)
 • pos­tai úton (a pos­ta­cí­mek a hon­lap „ügyész­sé­gek” részén meg­ta­lál­ha­tók)
 • tele­fo­non (a tele­fon­szá­mok a hon­lap „ügyész­sé­gek” részén meg­ta­lál­ha­tók)
 • az ügyész­sé­gek épü­le­té­nél kihe­lye­zett pos­ta­lá­dák révén

érhe­tik el.

Az ügyész­sé­gek­re papír­ala­pon érke­zett bead­vá­nyo­kat két napra irat­ka­ran­tén­ba helyez­zük, az
ügy­in­té­zés csak a két nap letel­te után kez­dő­dik el. Ezért kér­jük, hogy amennyi­ben van rá
lehe­tő­sé­ge, elekt­ro­ni­kus úton for­dul­jon az ügyész­ség­hez.

Idé­zés ese­tén, kér­jük jelez­ze, ha meg­je­le­né­sé­nek jár­vány­ügyi intéz­ke­dés miatt aka­dá­lya van
(ható­sá­gi házi karan­tén, kije­lölt karan­tén, jár­vány­ügyi meg­fi­gye­lés, zár­lat, elkü­lö­ní­tés).

Ha a sze­mé­lyes meg­je­le­nés­nek jár­vány­ügyi aka­dá­lya van, az eljá­rá­si cse­lek­ményt az
ügyész­ség

 • elha­laszt­ja,
 • tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján tart­ja meg.

Ha nincs aka­dá­lya az idé­zés­re tör­té­nő sze­mé­lyes meg­je­le­nés­nek, az ügyész külön sza­bá­lyo­kat
írhat elő (maszk­vi­se­lés, távol­ság­tar­tás, jelen­lé­vők szá­má­nak kor­lá­to­zá­sa), ame­lyek
meg­sze­gé­se rend­bír­sá­got von­hat maga után.

Az egyes ügyész­sé­gi épü­le­tek­ben továb­bi intéz­ke­dé­sek is élhet­nek, ame­lyek­nek kér­jük, hogy
tegye­nek ele­get (köte­le­ző kéz­fer­tőt­le­ní­tés belé­pés­kor, testhőmérséklet-mérés).

Egye­te­mi hall­ga­tó­kat jog­gya­kor­lat­ra az ügyész­sé­gek jelen­leg nem fogad­nak.

A bün­te­tő­el­já­rá­sok­ban 2020. decem­ber 31-ig a követ­ke­ző fon­to­sabb átme­ne­ti sza­bá­lyok
élnek:


A nyo­mo­zó ható­ság és az ügyész­ség hatá­ro­za­tai ellen a panaszt a hatá­ro­zat kéz­be­sí­té­sé­től
szá­mí­tott 8 nap helyett 15 napon belül lehet elő­ter­jesz­te­ni.

Papír­ala­pú kap­cso­lat­tar­tás ese­tén:

 • az idé­zés első­sor­ban elekt­ro­ni­kus úton vagy hang­kap­cso­la­tot biz­to­sí­tó elekt­ro­ni­kus úton tör­té­nik,
 • az ügy­irat kéz­be­sí­té­se - az ügy­dön­tő hatá­ro­zat kivé­te­lé­vel - első­sor­ban elekt­ro­ni­kus úton tör­té­nik,
 • az indít­vá­nyok, bead­vá­nyok elekt­ro­ni­kus úton (e-mail) is elő­ter­jeszt­he­tők.

Elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tás ese­tén:

 • az ügy­fél­ka­pun kívül egyéb elekt­ro­ni­kus úton (e-mail) is tör­tén­het a kap­cso­lat­tar­tás, a bün­te­tő­el­já­rás­ban részt vevő sze­mély indít­vá­nyá­ra.

Sze­mé­lyes meg­je­le­nést igény­lő eljá­rá­si cse­lek­mény ese­tén:

 • az ügyész­ség ellen­őr­zi, hogy fennáll-e jár­vány­ügyi szem­pont­ból aka­dály:
  • ha igen: az eljá­rá­si cse­lek­ményt elha­laszt­ják, vagy tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz
   útján tart­ják meg,
  • ha nem: az ügyész elő­ír­hat sza­bá­lyo­kat (maszk­vi­se­lés, távol­ság­tar­tás, azt, hogy
   hány sze­mély lehet jelen).

Ha tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján tör­té­nik az eljá­rá­si cse­lek­mény, azon ugyan­úgy köte­le­ző
részt venni, mint­ha sze­mé­lye­sen kel­lett volna meg­je­len­ni, elle­ne panasszal élni nem lehet.

Jár­vány­ügyi intéz­ke­dés­re vagy az egész­ség­ügyi vál­ság­hely­zet­tel össze­füg­gő más okra
figye­lem­mel az ügyész­ség:

 • a köz­ve­tí­tői eljá­rás vagy köz­ve­tí­tői eljá­rás­ban lét­re­jött meg­ál­la­po­dás tel­je­sí­té­se érde­ké­ben az eljá­rást továb­bi három hónap­pal meg­hosszab­bít­hat­ja,
 • a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés tar­ta­mát továb­bi három hónap­pal meg­hosszab­bít­hat­ja,
 • a nyo­mo­zás határ­ide­jét a gya­nú­sí­tott kihall­ga­tá­sá­tól szá­mí­tott két éven túl hat és továb­bi hat hónap­pal, tehát össze­sen egy évvel meg­hosszab­bít­hat­ja.

Párt­fo­gó fel­ügye­lő:

A párt­fo­gó fel­ügye­lő elekt­ro­ni­kus úton is tart­hat­ja a kap­cso­la­tot a párt­fo­golt­tal, ha
jár­vány­ügyi intéz­ke­dés ezt indo­kol­ja.

A vád­irat kéz­be­sí­té­se:

A bíró­ság egy hónap helyett leg­ké­sőbb az ügy­ira­tok bíró­ság­hoz érke­zé­sé­től szá­mí­tott három
hónap letel­te­kor kéz­be­sí­ti a vád­ira­tot a vád­lott­nak és a védő­nek.

Bíró­ság elé állí­tás:

Az ügyész­ség a tet­ten ért elkö­ve­tőt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott három hóna­pon
belül bíró­ság elé állít­hat­ja, 15 nap helyett.
Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő ter­hel­tet a gya­nú­sí­tott­ként tör­té­nő
kihall­ga­tá­sá­tól szá­mí­tott három hóna­pon belül bíró­ság elé állít­hat­ja, egy hónap helyett.

Bün­te­tő­vég­zés:

A bíró­ság a bün­te­tő­vég­zést az ügy érke­zé­sét köve­tő három hóna­pon belül hozza meg egy
hónap helyett.
Az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés­re - a ter­helt beis­me­ré­sé­től füg­get­le­nül - nyolc­évi
sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény ese­tén tehet indít­ványt.
(Az álta­lá­nos ren­del­ke­zé­sek sze­rint ter­hel­ti beis­me­rő val­lo­más ese­tén ötévi, ter­hel­ti beis­me­rés
hiá­nyá­ban pedig három­évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény
ese­tén van erre lehe­tő­ség.)