Főoldal » Hírek » Tapétavágóval vágta el ismerőse torkát, tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték elsőfokon- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Hir­te­len beszél­ge­tő­tár­sá­ra támadt, és kegyet­len módon meg­öl­te egy tapé­ta­vá­gó­val. A Fővá­ro­si Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat. A bíró­ság első­fo­kú íté­le­té­ben bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit és tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

A vád­irat sze­rint egy 35 éves férfi 2019. ápri­lis 20-án, az esti órák­ban a XX. kerü­let, Határ út mel­let­ti füves terü­le­ten sétált alkal­mi isme­rő­sé­vel, egy 51 éves fér­fi­val és beszél­get­tek. A fia­ta­labb férfi isme­ret­len okból rátá­madt beszél­ge­tő­tár­sá­ra, és hosszabb időn keresz­tül bán­tal­maz­ta. A bán­tal­ma­zás végén a táma­dó elő­vett egy tapé­ta­vá­gó kést, és elvág­ta a sér­tett nya­kát, amely követ­kez­té­ben az idő­sebb férfi éle­tét vesz­tet­te. A cse­lek­ményt látta egy ember, aki érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, így a fia­ta­labb fér­fit per­ce­ken belül elfog­ták. A vád­irat leír­ta még azt is, hogy a vád­lott ugyan­ezen a napon egy másik fér­fi­val vere­ke­dett egy XXIII. kerü­le­ti haj­lék­ta­lan­szál­lón.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség – az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső – ter­helt ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re.

A bíró­ság bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit mind­két bűn­cs­ele­mény­ben, és őt – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként, a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján – élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, és kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből. Ezen túl 10 évre a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is eltil­tot­ta.

Az íté­let nem jog­erős, azt az ügyész és a vád­lott tudo­má­sul vette, a védő 3 napi gon­dol­ko­dá­si időt tar­tott fenn.

A vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság – ügyé­szi indít­vány­ra – fenn­tar­tot­ta.