Főoldal » Egyéb kategória » Távközlési cégeknek okozott kárt a csaló

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a nagyobb kárt okozó, foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett  csa­lás bűn­tet­te és sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki táv­köz­lé­si szol­gál­ta­tók­tól tíz sér­tett nevé­ben, sze­mé­lyes ada­ta­i­kat jog­ta­la­nul fel­hasz­nál­va ren­delt tele­fo­no­kat, és tab­le­te­ket.

A vád­lott az isme­ret­len férfi és nő bűn­tár­sa­i­val abban álla­po­dott meg, hogy mások nevé­ben, tele­fo­non köt­nek elő­fi­ze­tői szer­ző­dést, amely­nek része­ként ren­del­nek mobil­te­le­fo­no­kat és tab­le­te­ket, eze­ket érté­ke­sí­tik, az így szer­zett össze­gen meg­osz­toz­nak.

Az isme­ret­len férfi sze­rez­te meg a sér­tet­tek sze­mé­lyes ada­ta­it, majd azo­kat a vád­lott hasz­nál­ta fel a táv­köz­lé­si cég­nél az adott szer­ző­dés meg­kö­té­sé­nél, és a ren­de­lé­sek leadá­sa­kor. A vád­lott által meg­adott tele­fon­szám­ra kapott üze­net­ben sze­rep­lő pos­tai azo­no­sí­tó kód alap­ján követ­ték figye­lem­mel az elkö­ve­tők a meg­ren­delt ter­mé­kek kiszál­lí­tá­sát, a kiszál­lí­tás nap­ján pedig a meg­adott címen a meg­ren­delt tele­fo­no­kat, tab­le­te­ket átvet­ték a sér­tet­tek helyett.

A vád­lott és tár­sai az egyik táv­köz­lé­si cég­től kilenc ter­mé­ket ren­del­tek úgy, hogy azok vétel­árá­nak a kifi­ze­té­se nem állt szán­dé­kuk­ban, így a táv­köz­lé­si céget 2.245.425,- Ft kár érte, mely­ből 311.988,- Ft térült meg a nyo­mo­zás során egy tele­fon­nak a vád­lot­tól tör­té­nő lefog­la­lá­sá­val. Egy másik táv­köz­lé­si cég­nek az elkö­ve­tők 239.508,- Ft kárt okoz­tak, amely nem térült meg.

A vád­lot­tat ezt meg­elő­ző­en három külön­bö­ző bíró­ság ítél­te mind­annyi­szor csa­lás miatt 1 év 6 hónap, 2 év, vala­mint 1 év 6 hónap tar­ta­mú, ám vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben az elkö­ve­tő az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy őt a bíró­ság 2 év 7 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és 1.086.472,- Ft össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je, vala­mint ren­del­je el a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sek utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát.