Főoldal » Hírek » Taxis barátjával vitette magát az elrejtett kábítószerért a díler – – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 35 éves fér­fi­val, házas­tár­sá­val és továb­bi tár­sa­ik­kal szem­ben, akik 2019-2020-ban kábí­tó­szer­rel keres­ked­tek Buda­pes­ten. A férj a lebu­kás elke­rü­lé­se érde­ké­ben a meg­ren­de­lé­se­ket kódolt nyel­ve­zet­tel egyez­tet­te a vevő­i­vel.

A vád­irat sze­rint a férj 2020. októ­be­ri elfo­gá­sát meg­elő­ző­en leg­alább egy éven át rend­sze­res haszon­szer­zés végett külön­bö­ző típu­sú kábí­tó­sze­rek­kel, jel­lem­ző­en kan­na­bis­szal keres­ke­dett, ame­lyet a vevő­i­vel, a velük való tele­fo­nos kap­cso­lat­tar­tás során lep­le­zett módon, „meggyes (rétes)”, „öcs­kös”, „zöld­ség” sza­va­kat hasz­nál­va azo­no­sí­tot­tak. A férfi fővá­ro­si laká­sán tárol­ta a kábí­tó­szert, ahol alkal­man­ként fele­sé­ge és egy barát­ja – aki­nek bejá­rá­sa volt hoz­zá­juk – is részt vett az áru­sí­tás­ban. A laká­son a kábí­tó­szer ada­go­lá­sá­hoz szük­sé­ges zacs­kó­kat és mér­le­get is tar­tot­tak.

A férj egy másik barát­ja, egy taxi­so­főr­ként dol­go­zó 32 éves férfi maga is több embert látott el kábí­tó­szer­rel. A két barát szük­ség ese­tén köl­csö­nö­sen adott el egy­más­nak kábí­tó­szert és 2020 őszén egy közös beszer­zést is ter­vez­tek.

2020. októ­ber 26-án a 35 éves vád­lott – mivel taxis barát­ját nem érte el – egye­dül vett át egy jelen­tős adag mari­hu­á­nát egy másik - utóbb szin­tén fele­lős­ség­re vont – fér­fi­től, majd a kábí­tó­szert egy gyáli ipar­te­lep mel­let­ti erdős terü­le­ten elrej­tet­te azzal a cél­lal, hogy később vissza­megy majd érte. A férfi végül, az idő­köz­ben elért taxis barát­já­val, annak taxi­já­val, ment vissza az elrej­tett áru­ért, és meg­kezd­te a cso­mag­tar­tó­ba a pako­lást, ekkor azon­ban a buda­pes­ti rend­őrök elfog­ták őket.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 35 éves fér­fit, a neki az elfo­gás nap­ján mari­hu­á­nát eladó vád­lot­tat, illet­ve a 32 éves fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, a fele­sé­get és a másik bará­tot alap­ese­ti kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben fegyház- és bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, a kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­ből szár­ma­zó össze­gek vagyon­el­kob­zá­sát is indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban.

 A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elér­he­tő:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/taxival-ment-a-kabitoszerert-a-fovarosi-rendorok