Főoldal » Hírek » Taxival ütközött és segítségnyújtás nélkül elhajtott – letartóztatást indítványoz az ügyészség – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A 22 éves férfi a gyanú sze­rint több­szö­rö­sen meg­szeg­te a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat, taxi­val ütkö­zött és nem fog­lal­ko­zott a vét­len sofőr­rel; hetek­kel koráb­ban pedig a szem­köz­ti sávba tért át, ahol el kel­lett rán­ta­ni előle a kor­mányt a szem­be jövő­nek. A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za, hogy ez a közel­jö­vő­ben ne for­dul­has­son elő vele újra.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 22 éves férfi 2021. júli­us 28-án, rövid­del dél után a X. kerü­let, Üllői úton elvesz­tet­te az ural­mát az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi felett, és azzal első­nek egy mobil tere­lő táb­lá­nak, majd egy taxi­nak ütkö­zött. A taxit a jár­dá­ra lökte, annak veze­tő­je könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A bal­ese­tet okozó sofőr nem győ­ző­dött meg arról, kell-e segít­sé­get nyúj­ta­nia, és  elhaj­tott. A férfi ezen túl meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal is, hogy 2021. júni­us 30-án egy másik sze­mély­gép­ko­csit vezet­ve egy rend­őri intéz­ke­dés elől elhaj­tott, a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­ve áttért a szem­köz­ti sávba, elke­rü­lő manő­ver­re kény­sze­rít­ve egy szem­be­jö­vő jár­mű­vet. Ezután a férfi a jár­dá­ra, még később egy füves pad­ká­ra is fel­haj­tott, végül a kocsi­ját hát­ra­hagy­va gya­lo­go­san távo­zott.

A leír­tak segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te meg­ala­po­zott gya­nú­já­nak meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­ma­sak.

A buda­pes­ti beve­té­si rend­őrök elfog­ták a fér­fit, a közlekedési-baleseti nyo­mo­zók őri­zet­be vet­ték.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mé­nyek üldö­zé­sé­re sza­ko­so­dott ügyé­szei indít­vá­nyoz­ták a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kizá­rá­sa érde­ké­ben.

Az indít­vány­ról a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja vár­ha­tó­an a ma dél­után tar­tan­dó ülé­sen hatá­roz.

A rend­őr­ség által az ügy­ben kiadott, fény­ké­pes köz­le­mény itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megtalaltak-az-ulloi-uton-balesetet-okozo-autost