Főoldal » Hírek » Tehervonatok fosztogatására szakosodott bandát fogtak el – letartóztatási indítvány- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal és rendőrségi videóval

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta hét sze­mély letar­tóz­ta­tá­sát, akik rend­sze­re­sen és szer­ve­zet­ten fosz­to­gat­tak vas­út­ál­lo­má­so­kon vesz­teg­lő teher­vo­na­to­kat.

Tavaly decem­ber 3-án már elfog­tak két fér­fit, akik szin­tén jelen ügy elkö­ve­tő­i­hez köt­he­tők.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a most fel­de­rí­tett hét férfi is abból szer­zett pénzt 2019. év ele­jé­től rend­sze­re­sen, hogy a Budapest-Cegléd vas­út­vo­na­lon köz­le­ke­dő teher­vo­na­to­kat vára­ko­zás köz­ben a ceglédi-, az albertirsai-, illet­ve ferenc­vá­ro­si vas­út­ál­lo­má­so­kon tör­tek fel és fosz­tot­tak ki.

A súro­ló­sze­rek­től a már­kás alko­hol­ter­mé­ke­ken át a kerék­pá­ro­kig ter­je­dő, szé­les ská­lán mozgó ello­pott áru­kat azután orgaz­dá­kon keresz­tül érté­ke­sí­tet­ték.

A két­éves idő­szak­ban az elkö­ve­tői kör a cse­lek­mé­nyek­kel – a koráb­ban elfo­gott tár­sa­ik­kal együtt – közel tíz­mil­lió forint­hoz jutott.

Emel­lett egyi­kük a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint Ceg­léd terü­le­tén évek óta árult kábí­tó­szert is.

Az elkö­ve­tő­ket a ceg­lé­di rend­őrök több­rend­be­li, üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel míg a dílert kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel is gya­nú­sít­ják.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség az eljá­rá­si jelen­lé­tük biz­to­sí­tá­sa és a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak vala­mint egy részük­nél a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a hét férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

Az elfo­gá­suk során készült rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken talál­ha­tó:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tovabb-bovitett-gyanusitotti-kor