Főoldal » Hírek » Területalapú támogatásokkal csaltak el százmilliókat – elsőfokú ítélet a Fővárosi Főügyészég vádja alapján

Több, mint száz vád­lott ellen emelt vádat a főügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt, az első­fo­kú íté­let­ben a bíró­ság több ter­hel­tet súlyos, letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 43 éves férfi az euró­pai uniós agrár­tá­mo­ga­tá­sok kifi­ze­té­sé­vel fog­lal­ko­zó hiva­ta­li rend­szer­ben dol­go­zott veze­tő beosz­tás­ban. A férfi 2011-től kez­dő­dő­en a támo­ga­tá­sok jogo­su­lat­lan meg­szer­zé­se érde­ké­ben kiépí­tett egy bűn­szer­ve­ze­tet, hogy meg­sze­rez­zék azo­kat az úgy­ne­ve­zett terü­let­ala­pú támo­ga­tá­so­kat, ame­lyek­re jog­sze­rű föld­hasz­ná­lók nem ter­jesz­tet­tek elő támo­ga­tá­si igényt. A bűn­szer­ve­zet­be a férfi 2012-ben bevon­ta egy 60 éves, magas veze­tő beosz­tá­sú kol­le­gá­ját, aki később maga is kiala­kí­tott egy külön szer­ve­zett elkö­ve­tői kört. A név­le­ges igény­lést benyúj­tó cégek és magán­sze­mé­lyek beszer­ve­zé­sé­ben töb­ben, köz­tük egy 54 éves infor­ma­ti­kus is segí­tett. A két bűn­szer­ve­zet 2011-2012-ben több, mint 500 mil­lió forin­tos vagyo­ni hát­rányt oko­zott, szán­dé­kuk ennek hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen a dup­lá­já­ra ter­jedt ki.

A ható­sá­gok az elkö­ve­tést lelep­lez­ték és a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Bűn­ügyi Főigaz­ga­tó­sá­ga 2013 októ­be­ré­ben nagy­sza­bá­sú akció kere­té­ben meg­sza­kí­tot­ta a bűn­szer­ve­zet műkö­dé­sét és meg­aka­dá­lyoz­ta, hogy 2013-ban is vagyo­ni előny­höz jus­sa­nak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség – több vád­ira­tá­ban – társ­tet­tes­ként, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat össze­sen 118 sze­mély ellen, egy sze­mély elhunyt a vád­eme­lést köve­tő­en.

A bíró­ság – nagyobb részt vád sze­rint – bűnös­nek mon­dott ki 115 sze­mélyt, és külön­bö­ző bün­te­té­se­ket – letöl­ten­dő, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­se­ket, pénz­bün­te­té­se­ket – sza­bott ki, vala­mint több, mint 100 mil­lió forint érték­ben vagyon­el­kob­zást alkal­ma­zott. A 60 éves fér­fit hét és fél év bör­tön­bün­te­tés­re, nyolc év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és hat­mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re; a 43 éves fér­fit nyolc év tíz hónap bör­tön­bün­te­tés­re, három­mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re és kilenc év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta  nyolc vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a másod­fo­kú eljá­rás­ra, a bíró­ság végül három sze­méllyel szem­ben alkal­ma­zott kény­szer­in­téz­ke­dést, bűn­ügyi fel­ügye­let alá helyez­ve őket.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség három nap gon­dol­ko­dá­si időt tart fenn a per­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­za­ta meg­té­te­lé­re.