Főoldal » Hírek » Testi erővel ölt – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a fia­tal fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2023. feb­ru­ár 3-án ököl­lel test­szer­te ütöt­te a sér­tet­tet, aki ezt köve­tő­en bele­halt a sérü­lé­se­i­be.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas férfi 2023. feb­ru­ár 3-án, Esz­ter­gom­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett a sér­tet­tel, majd ököl­lel, több alka­lom­mal a fején és test­szer­te meg­ütöt­te. A fejet ért üté­sek ered­mé­nye­ként szá­mos sérü­lés mel­lett a sér­tett orra, felső áll­kap­csa eltö­rött, a jobb felső közép­ső met­sző­fo­ga kitö­rött. A sér­tett a bán­tal­ma­zás ered­mé­nye­ként a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, halá­la a fejen elszen­ve­dett sérü­lé­sek miatt követ­ke­zett be.

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói ember­ölés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként a fér­fit.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye.