Főoldal » Hírek » Testi-lelki pokolban élt négy kiskorú gyermek egy dél-hevesi családban -a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Komoly lelki káro­so­dást szen­ve­dett az a négy kis­ko­rú gyer­mek, aki­ket szü­le­ik min­den szem­pont­ból rend­kí­vül elha­nya­gol­tak, sőt egyi­kük­nek még sze­xu­á­lis abú­zust is el kel­lett szen­ved­nie a mos­to­ha­ap­ja részé­ről. Mind­ezek miatt a Heves Megyei Főügyész­ség emelt vádat nem­ré­gi­ben az elkö­ve­tők­kel szem­ben.

A vád­lot­tak­nak három közös kis­ko­rú gyer­me­ke volt, vala­mint velük élt az anya előző kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett nagyobb lánya is. A csa­lád 2019 tava­szá­tól ember­hez mél­tat­lan körül­mé­nyek között lakott egy bérelt ingat­lan­ban, ahol a leg­ki­sebb lány kivé­te­lé­vel közös ágy­ban alud­tak az egyik szo­bá­ban. A vád­lot­tak elha­nya­gol­ták utó­da­i­kat, néha még ele­gen­dő élel­met sem adtak nekik. Ott­hon nem fog­lal­koz­tak velük, de nem járat­ták őket rend­sze­re­sen óvo­dá­ba, illet­ve isko­lá­ba sem. Ennek követ­kez­té­ben a kicsik testi fej­lett­sé­ge, szó­kin­cse, vala­mint álta­lá­nos ismeret- és szo­ci­á­lis szint­je messze elma­radt a kor­tár­sa­i­ké­tól. A gyer­me­kek mos­dat­la­nok, ápo­lat­la­nok vol­tak, egyi­kük vissza­té­rő­en fej­tet­ves­ség­től szen­ve­dett. Az anya rend­sze­re­sen pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­ta­tott, míg a gyak­ran ott­hon is kábí­tó hatá­sú anya­go­kat fogyasz­tó apa alkal­mi mun­ká­kat vál­lalt.

 

A neve­lő­apa már korán meg­kör­nyé­kez­te az akkor még gyer­mek­ko­rú nevelt lányát, több­ször elő­for­dult, hogy – miu­tán a kiseb­bek már elalud­tak – mellé húzó­dott a közös ágy­ban, ezúton elé­gít­ve ki a nemi vágyát.

 

A gyer­me­kek sérel­mé­re elkö­ve­tett tevő­le­ges és mulasz­tá­sos bűn­cse­lek­mé­nyek­nek az vetett véget, hogy az ille­té­kes gyám­ha­tó­ság a kis­ko­rú sér­tet­te­ket 2020 őszén kiemel­te a szü­lői ház­ból, és ide­ig­le­nes hatá­lyú elhe­lye­zé­sü­ket, majd neve­lés­be véte­lü­ket ren­del­te el.

A Heves Megyei Főügyész­ség a szü­lő­ket négy rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, emel­lett a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re, aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ra kép­te­len álla­po­tát fel­hasz­nál­va elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban a főügyész­ség az apát ille­tő­en 11 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, míg az anya ese­té­ben 2 év bör­tön­bün­te­tés­re tett mér­té­kes indít­ványt, vala­mint mind­ket­te­jük ese­té­ben indít­vá­nyoz­ta a gyer­me­kek­kel kap­cso­la­tos min­den fog­lal­ko­zás­tól tör­té­nő vég­le­ges hatá­lyú eltil­tást, a hatá­ro­zott idejű köz­ügyek­től eltil­tás mel­lett.