Főoldal » Hírek » Tizenegy éves kislányt zaklatott szexuálisan a szomszéd- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád­irat sze­rint a most 37 éves elkö­ve­tő 2019-ben, pár­kap­cso­la­tá­nak meg­rom­lá­sát köve­tő­en köl­tö­zött haza a szü­le­i­hez egy dél-hevesi köz­ség­be, ahol napon­ta látta a szom­szé­dos ingat­lan­ban lakó, akkor 11 éves sér­tet­tet. A kis­lány nem csu­pán fel­kel­tet­te az érdek­lő­dé­sét, hanem egy idő után gyen­géd érzel­me­ket is kez­dett táp­lál­ni irán­ta, melye­ket a hozzá írt sze­rel­mes leve­le­i­ben nyil­vá­ní­tott ki.

2019 szep­tem­be­ré­ben azután a „kris­tály” néven ismert új pszi­cho­ak­tív anyag hatá­sa alatt álló vád­lott egy dél­után úgy dön­tött, hogy fizi­ka­i­lag is köze­led­ni fog a kis­ko­rú­hoz. Azzal a mesé­vel, hogy talált egy kutyát, elcsal­ta a gyer­me­ket egy köze­li, gaz­zal és magas fűvel benőtt tel­ken álló romos épü­let­hez, ahol nemi vágyá­nak fel­kel­té­se és kielé­gí­té­se cél­já­ból az oldal­fal taka­rá­sá­ban magá­hoz rán­tot­ta, majd ruhán keresz­tül fog­dos­ni kezd­te, miköz­ben azt sut­tog­ta neki, hogy „úgyis az enyém leszel”. A férfi simo­gat­ta és csó­kol­gat­ta a két­ség­be­eset­ten til­ta­ko­zó lány­kát, aki­nek végül sike­rült ellök­nie magá­tól a táma­dó­ját, így futva el tudott mene­kül­ni a hely­szín­ről.

A főügyész­ség tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re, erő­szak­kal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja a bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tőt. Vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság 5 év fegy­ház­bün­te­tést és 5 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben abban az eset­ben, ha a bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri és – ezál­tal a sér­tet­tet is kímél­ve – lemond a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogá­ról. A vád­ha­tó­ság indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság vég­le­ges hatállyal tilt­sa el a ter­hel­tet min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, mely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­kel fog­lal­koz­hat­na, illet­ve kis­ko­rú­ak­kal bár­mi­lyen egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ba kerül­ne, e mel­lett köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során kelet­ke­zett közel három­mil­lió forint össze­gű bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re.