Főoldal » Hírek » Tizenéves fiú késelt meg egy másik fiatalt Budapesten – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt két 14 éves fia­tal­lal szem­ben. Az elkö­ve­tők 2021 máju­sá­ban, egy koráb­bi nézet­el­té­rés miatt össze­vi­tat­koz­tak egy­más­sal József­vá­ros­ban, majd a vita hevé­ben az egyik fiú meg­ütöt­te a mási­kat, aki vála­szul egy zseb­kés­sel élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tet­te őt. A kése­lő fia­tal­nak ezután a barát­nő­je segí­tett a kés elrej­té­sé­ben.

A vád­irat sze­rint a két 14 éves fiú 2021. május 13-án, kora esté­re egy talál­ko­zót beszélt meg a VIII. kerü­let­ben, abból a cél­ból, hogy egy koráb­bi nézet­el­té­ré­sü­ket ren­dez­zék. A fia­ta­lok egy isko­la előtt talál­koz­tak, és szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, amely­nek során a később meg­ké­selt fiú vere­ked­ni hívta tár­sát, majd oda­lé­pett hozzá és ököl­lel arcon ütöt­te az épü­let előt­ti kor­lá­ton ülő másik fia­talt. A 14 éves fiú az ütés hatá­sá­ra a kor­lá­ton átbil­len­ve hanyatt esett, és eköz­ben kiesett a zse­bé­ből a kése. A vád­lott ezután fel­állt, fel­vet­te a föld­ről a zseb­kést, a pen­gé­jét kicsap­ta, majd a kés­sel a kezé­ben az őt meg­ütő, azon­ban ekkor már mene­kül­ni pró­bá­ló fia­tal­ko­rú után sza­ladt, majd ami­kor utol­ér­te, ellök­te őt, ami­től hanyatt esett. A kés­sel táma­dó vád­lott ekkor egy hatá­ro­zott moz­du­lat­tal meg­szúr­ta a föl­dön fekvő másik fia­talt, aki ennek követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett.

A táma­dást köve­tő­en a vád­lott még tovább hado­ná­szott a kés­sel, majd elhagy­ta a hely­színt és fel­szó­lí­tot­ta a tár­sa­sá­gá­ban lévő 14 éves lányt, hogy men­jen vele ő is. A hely­szí­nen maradt többi fia­tal a meg­ké­selt fiú­hoz men­tőt hívott.

A kése­lő fiú ezután egy XIV. kerü­le­ti ját­szó­té­ren átad­ta a táma­dás­kor hasz­nált kést a barát­nő­jé­nek, aki azt - azért, hogy a bün­te­tő­el­já­rás sike­rét meg­hi­ú­sít­sa - egy VIII. kerü­le­ti tár­sas­ház egyik ablak­for­du­ló­já­ban elrej­tet­te.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Osz­tá­lya a kése­lő fia­tal­lal szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, és vele szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A meg­ké­selt fiút a főügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja, és köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A kést elrej­tő har­ma­dik fia­tal­ko­rú tár­suk­kal szem­ben bűn­pár­to­lás vét­sé­ge a vád, és pró­bá­ra bocsá­tás­ra, vala­mint pát­fo­gó fel­ügye­let­re irá­nyul az ügyé­szi indít­vány.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fotók a köz­le­mény mel­lék­le­te­ként meg­te­kint­he­tők.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szovaltasbol-szuras-2-oran-belul-elfogtak-a