Főoldal » Egyéb kategória » Tizenhat webáruháznál állapított meg jogsértést az ügyészség

A Pest Megyei Főügyész­ség a fogyasz­tók joga­i­nak védel­me érde­ké­ben tizen­hat web­áru­ház ese­tén vizs­gál­ta meg az alkal­ma­zott szer­ző­dé­si fel­té­te­le­ket, és mind­egyik web­áru­ház­nál talál­tak tör­vény­sér­tő szer­ző­dé­si kikö­tést.

Az elmúlt évek­ben tovább növe­ke­dett az inter­ne­tes vásár­lá­sok száma. Ez a gyors és prak­ti­kus vásár­lá­si mód egy­ben veszé­lyek­kel is jár, hiszen a web­áru­há­zak által alkal­ma­zott szer­ző­dé­si fel­té­te­le­ket a fogyasz­tók rend­sze­rint nem isme­rik. Az ügyész­ség ezért olyan web­áru­há­zak szer­ző­dé­si fel­té­te­le­it ellen­őriz­te, ame­lyek kere­sett ter­mé­ke­ket, pél­dá­ul műsza­ki cik­ke­ket, ház­tar­tá­si esz­kö­zö­ket, vagy gép­jár­mű alkat­ré­sze­ket for­gal­maz­nak.

Az inter­ne­tes keres­ke­del­met foly­ta­tó cégek által alkal­ma­zott szer­ző­dé­si fel­té­te­lek­ben szá­mos olyan ren­del­ke­zést talál­tak az ügyé­szek, ame­lyek nem felel­tek meg a hatá­lyos jog­sza­bá­lyok­nak. Pél­dá­ul bele­fog­lal­ták a szer­ző­dé­sek­be, hogy a web­áru­ház bár­mi­kor egy­ol­da­lú­an módo­sít­hat­ja a már meg­kö­tött szer­ző­dést, így akár a fize­ten­dő össze­get vagy a szál­lí­tá­si határ­időt is.

Az irány­adó jog­sza­bá­lyok sze­rint inter­ne­tes vásár­lás ese­tén a meg­ren­de­lő – az átvé­tel­től szá­mí­tott – 14 napon belül indok nél­kül eláll­hat a vásár­lás­tól és vissza­küld­he­ti a ter­mé­ket, amely ese­tén az álta­la koráb­ban kifi­ze­tett vétel­ár és pos­ta­költ­ség vissza­jár. Ezzel szem­ben a szer­ző­dé­si fel­té­te­lek­ben rövi­debb elál­lá­si határ­időt írtak elő, és jog­sér­tő módon kikö­töt­ték azt is, hogy csak sér­tet­len cso­ma­go­lás ese­tén küld­he­tő vissza a ter­mék. Volt ahol a pénz vissza­fi­ze­té­sé­re jóval későb­bi határ­időt enge­dett magá­nak a web­áru­ház, mint amit a jog­sza­bály előír.

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért fel­hív­ta az érin­tett vál­lal­ko­zá­so­kat a jog­sér­té­sek önkén­tes meg­szün­te­té­sé­re. Az ügyész­ség­nek indo­kolt eset­ben joga van bíró­ság előtt peres úton is meg­tá­mad­ni a kifo­gá­solt álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­ket.