Főoldal » Hírek » Pest Megyei Főügyészség » Több megyét átszövő droghálózat – Az utolsó vádemelés is megtörtént – A Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A 2019 novem­be­re és 2020 máju­sa között több megyé­ben tar­tot­tak rend­őri akci­ót. Az elfo­gott és a nyo­mo­zás köz­ben beazo­no­sí­tott drog­há­ló­zat tag­jai ellen az utol­só vád­ira­tot is benyúj­tot­ta a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség hét eljá­rás­ra bon­tott ügy­ben az elmúlt idő­szak­ban össze­sen 42 ember­rel szem­ben emelt vádat. Az eljá­rá­sok során tizen­öt kilo­gramm új pszi­cho­ak­tív anya­got fog­lal­tak le, de a vádak tár­gya össze­sen mint­egy 400 kilo­gramm anyag adás­vé­te­le volt. A vád­ira­tok sze­rint az elkö­ve­tők a drog­ke­res­ke­de­lem­mel közel 700 mil­lió forint­ra tet­tek szert, ebből a nyo­mo­zás során mint­egy 170 mil­lió forint­nyi vagyont biz­to­sí­tot­tak.

A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság koor­di­ná­lá­sá­val több megye rend­őri szer­ve vala­mint a Készen­lé­ti Rend­őr­ség és a TEK egy­sé­gei is részt vet­tek az elkö­ve­tők elfo­gá­sá­ban.

Az ügyek­kel kap­cso­lat­ban koráb­ban kiadott – kép­anya­got is tar­tal­ma­zó – ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek, illet­ve rend­őr­sé­gi vide­ók az aláb­bi lin­ke­ken tekint­he­tők meg.

/az-ugyeszseg-droghalozat-tagjainak-a-letartoztatasat-inditvanyozta/

/tovabbi-tizenharom-ember-letartoztatasat-inditvanyozta-az-ugyeszseg-droghalozattal-osszefuggesben-fotokkal/