Főoldal » Egyéb kategória » Több mint 17 millió forintot csalt ki, magát hitközségi megbízottnak kiadva; 4 és fél évre ítélték – az ügyészség súlyosításért fellebbezett

A férfi egy 89 éves nőt tévesz­tett meg, és kicsal­ta tőle a meg­ta­ka­rí­tá­sa­it; a bíró­ság 4 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, a Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért fel­leb­be­zett.

A vád sze­rint a 63 éves férfi 2018. május 1-jén tele­fo­non fel­hív­ta az idős­ko­rú sér­tet­tet, azért, hogy tőle pénzt csal­jon ki. A férfi álné­ven mutat­ko­zott be és azt mond­ta, hogy a hit­köz­ség meg­bí­zott­ja­ként segít a sér­tett meg­ta­ka­rí­tá­sát biz­ton­ság­ba helyez­ni, mivel a sér­tet­tet lehall­gat­ják, és a pénze a bank­ban és ott­hon is veszély­ben van. A vád­lott a pénz átvé­te­lé­ről elis­mer­vény kiál­lí­tá­sát ígér­te.

A nő hitt a fér­fi­nak, és a követ­ke­ző napok­ban bevál­tot­ta érték­pa­pír­ja­it, kivet­te a bank­ból devi­zá­ját, és meg­ta­ka­rí­tá­sa­it a vád­lott útmu­ta­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en – 3 rész­let­ben, több mil­lió forint érték­ben – a XIV. kerü­let, Foga­ra­si úton talál­ha­tó park­ban lévő kuká­ban helyez­te el. A vád­lott a letett pénzt elvet­te, és tele­fo­non min­dig meg­nyug­tat­ta az idős­ko­rú sér­tet­tet, hogy pénze biz­ton­ság­ba került.

A férfi 2018. május 9-én egy utcai tele­fon­fül­ké­ből továb­bi pénzt kísé­relt meg kicsal­ni a nőtől, ami­kor a meg­fi­gye­lést végző rend­őrök elfog­ták.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen jelen­tős kárt okozó a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idő korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra.

A bíró­ság a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint és 4 év 6 hó bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Emel­lett köte­lez­te a fér­fit, hogy térít­se meg a sér­tett kárát.

A kerü­le­ti ügyész­ség az íté­let ellen a férfi ter­hé­re, a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést, a véde­lem a vád­lott javá­ra fel­leb­be­zett, így az íté­let még nem jog­erős.

A vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság – ügyé­szi indít­vány­ra – fenn­tar­tot­ta.