Főoldal » Hírek » Több mint két éven keresztül terrorizálta a családját – FOTÓVAL – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség két rend­be­li kap­cso­la­ti erő­szak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki fizi­ka­i­lag és lel­ki­leg is bán­tal­maz­ta volt fele­sé­gét és közös fiú­kat.

A vád sze­rint az 52 éves vád­lott és fele­sé­ge 2015-ben elvál­tak, ekkor a nő és közös nagy­ko­rú gyer­me­kük elköl­tö­zött a férfi bala­ton­sze­me­si házá­ból. Miu­tán a sér­tet­tek 2017 júni­u­sá­ban anya­gi okok­ból kény­te­le­nek vol­tak vissza­köl­töz­ni a vád­lott ingat­la­ná­ba, a férfi napi szin­ten meg­ke­se­rí­tet­te az éle­tü­ket, így rend­sze­re­sen szi­dal­maz­ta, becs­mé­rel­te és külön­bö­ző sértő jel­zők­kel illet­te őket. A ver­bá­lis bán­tal­ma­zá­son túl­me­nő­en azon­ban elő­for­dult az is, hogy a férfi a volt fele­sé­gé­re támadt, melyet 24 éves fiúk aka­dá­lyo­zott meg, akit ezért a vád­lott később több alka­lom­mal kés­sel (1. kép) élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­ge­tett.

A vád­lott ezen kívül rend­sze­re­sen, a békés együtt­élés­sel össze­egyez­tet­he­tet­len maga­tar­tást tanú­sí­tott, így ittas álla­pot­ban kia­bált velük, fel­bo­rí­tot­ta a búto­ro­kat, a lakást össze­pisz­kí­tot­ta.

A vád­lott az elkö­ve­té­si idő­szak alatt több­ször állt gyógy­ke­ze­lés alatt, ami ered­mény­re nem veze­tett, maga­tar­tá­sa miatt a csa­lád beje­len­té­sé­re több­ször is rend­őri intéz­ke­dés­re került sor.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zés­sel fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy annak tar­ta­má­ra a bíró­ság ren­del­je el a férfi párt­fo­gó fel­ügye­le­tét.

A fény­kép a hely­szí­ni szem­le során készült.