Főoldal » Hírek » Többször megszúrta 82 éves ismerősét – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 37 éves nő, szó­vál­tást köve­tő­en, egy kés­sel élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tet­te idős­ko­rú, alkal­mi isme­rő­sét. A lakás ajta­ját a szom­szé­dok tör­ték be, miu­tán onnan kia­bá­lást hal­lot­tak.

A vád­bé­li idő­ben a vád­lott - egy 37 éves nő - és annak lánya is pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zott. A vád­irat sze­rint a vád­lott lánya alkal­mi isme­rő­se volt a XIII. kerü­le­ti lakás­ban élő, 1937. évben szü­le­tett sér­tett­nek, és az egyik alka­lom­mal ő adta meg a vád­lott tele­fon­szá­mát az idős fér­fi­nak.

A sér­tett 2019. év őszén több­ször is beszélt tele­fo­non a vád­lott nővel, de sze­mé­lye­sen ekkor még nem talál­koz­tak. Miu­tán azon­ban a vád­lott össze­ve­szett az élet­tár­sá­val, 2019. decem­ber 09-én több­ször is fel­hív­ta a sér­tet­tet, és vele egyez­tet­ve, vidék­ről Buda­pest­re uta­zott, hogy együtt tölt­se­nek néhány napot. A férfi kiment a nő elé a pálya­ud­var­ra, majd a férfi XIII. kerü­le­ti laká­sá­ba men­tek, ahol az éjsza­kát is együtt töl­töt­ték.

Más­nap dél­előtt a vád­lott alko­holt fogyasz­tott. Látta, hogy a sér­tett átvet­te a nyug­dí­ját a pos­tás­tól. Ezután meg­be­szél­ték, hogy a vád­lott elhagy­ja a lakást, mielőtt azon­ban távo­zott volna, kérte a fér­fi­tól, hogy az együtt töl­tött éjsza­ká­ért adjon neki 30.000 forin­tot. Ezt a sér­tett meg­ta­gad­ta, és emi­att a kony­há­ban szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük. Ennek során a vád sze­rint a nő magá­hoz vett egy kést, és azzal több alka­lom­mal meg­szúr­ta a sér­tet­tet, nyak-és mell­kas tájé­kon.

A szú­rá­so­kat köve­tő­en, az erő­sen vérző sér­tett tele­fo­non pró­bált segít­sé­get kérni, a vád­lott azon­ban elvet­te tőle a mobil­te­le­fon­ját, a veze­té­kes tele­fon zsi­nór­ját pedig elvág­ta. A sér­tett segély­ki­ál­tá­sa­it meg­hal­lot­ták a ház­ban lakók, akik fel­tör­ték a sér­tett laká­sá­nak ajta­ját, majd segít­sé­get nyúj­tot­tak a sér­tett­nek, és érte­sí­tet­ték a rend­őrö­ket és a men­tő­ket. A rend­őrök a vád­lot­tat a hely­szí­nen elfog­ták, a men­tők a sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták.

A sér­tett mell­üre­get meg­nyi­tó sérü­lé­se köz­vet­len élet­ve­szé­lyes sérü­lés volt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nővel szem­ben a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tett kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyoz­va.

A főügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott, 1 év 6 hónap fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.

A nő jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az üggyel kap­cso­la­tos koráb­bi rend­őr­sé­gi hír az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobbszor-megszurta-a-ferfit