Főoldal » Egyéb kategória » Többszörös bankrabló házaspár ellen emeltek vádat

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy házas­pár ellen több rend­be­li fegy­ve­res rab­lás miatt.

A vád sze­rint a házas­pár 2016 köze­pé­re jutott el arra a pont­ra, hogy külön­bö­ző saját, vala­mint csa­lád­juk által fel­vett hite­le­ik és köl­csö­ne­ik össze­ge már mint­egy 24.000.000,- Ft-ot tett ki, ame­lyek tör­lesz­té­se meg­ha­lad­ta a lehe­tő­sé­ge­i­ket.

Ekkor hatá­roz­ta el a férj, hogy egy bank­fi­ók kirab­lá­sá­val pró­bál meg pénzt sze­rez­ni.

2016. augusz­tus 18-án a férj egy Buda­pest, X. kerü­le­té­ben lévő bank­fi­ók­ban arcát elta­kar­va és kezé­ben egy lőfegy­ver­nek lát­szó esz­köz­zel több, mint két­mil­lió forint kész­pénz átadá­sá­ra kény­sze­rí­tet­te a pénz­tá­rost, majd a hely­szín­ről elme­ne­kült.

Ezután 2019 nya­rán a házas­pár immár együtt rabolt ki két bank­fi­ó­kot is. Ekkor a fele­ség vezet­te az autót a fió­kok köze­lé­be, a férj az autó­ban arcát rész­ben elta­kar­ta, majd a bank­ban a kezé­ben lévő, lőfegy­ver­nek lát­szó esz­közt az egyik alkal­ma­zott­ra fogta, így köve­tel­te a kész­pénz átadá­sát. Ezután a hely­szín­ről a fel­sé­ge által veze­tett autó­val elme­ne­kül­tek.

Ezzel a mód­szer­rel a házas­pár 2019. júni­us 18-án egy üllői bank­fi­ók­ból több, mint egy­mil­lió, míg 2019. júli­us 1-én egy Bugyin lévő fiók­ból majd­nem más­fél mil­lió forin­tot zsák­má­nyolt.

Az ügy­ben a Mono­ri Járá­si Ügyész­ség a házas­pár ellen több rend­be­li, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt a Mono­ri Járás­bí­ró­sá­gon.