Főoldal » Hírek » Tömegverekedés egy esztergomi szórakozóhely előtt – videóval – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az öt fér­fi­val szem­ben, akik egy esz­ter­go­mi szó­ra­ko­zó­hely előtt össze­ve­re­ked­tek.  

A vád­irat sze­rint az öt férfi 2019. októ­ber 6. nap­ján, éjsza­ka egy esz­ter­go­mi szó­ra­ko­zó­he­lyen buli­zott. Az öt vád­lott­ból három férfi már a tánc­té­ren szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy­más­sal, majd dula­kod­ni kezd­tek és köl­csö­nö­sen meg­ütöt­ték egy­mást. A fér­fi­a­kat a szó­ra­ko­zó­hely biz­ton­sá­gi sze­mély­ze­te kive­zet­te az utcá­ra a helyi­ség­ből. Két vád­lott ebbe nem nyu­go­dott bele, vitat­koz­ni kez­dett az egyik biz­ton­sá­gi őrrel, a vitá­ba bekap­cso­ló­dott a többi vád­lott is, majd az utcán ismét össze­ve­re­ked­tek, állva, majd a föl­dön fekve rúg­ták, ütöt­ték egy­mást. A vád­lot­ta­kat a többi ven­dég válasz­tot­ta szét.

Az ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­ak­kal szem­ben és a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az öt férfi közül négy fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést, a koráb­ban már garáz­da­ság miatt is bün­te­tett egy tár­suk­kal szem­ben pedig elzá­rás bün­te­tést szab­jon ki.

A szó­ra­ko­zó­hely fel­vé­te­le.