Főoldal » Hírek » Továbbra is letartóztatásban a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A saj­tó­ban meg­je­lent talál­ga­tá­sok­kal ellen­tét­ben a Magyar Bíró­sá­gi Vég­re­haj­tói Kar elnö­ke jelen­leg is letar­tóz­ta­tás hatá­lya alatt áll. A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség erre vonat­ko­zó indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en, a bíró­ság a kény­szer­in­téz­ke­dést 2022. már­ci­us 8. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta.

 Az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő szé­les körű nyo­mo­zás folya­ma­tos, a főügyész­ség az eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket soron kívül végzi és vala­mennyi fel­me­rült bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja ese­tén meg­te­szi a szük­sé­ges intéz­ke­dé­se­ket.