Főoldal » Hírek » Továbbra is letartóztatásban marad a szexuális erőszak bűntettével vádolt férfi-a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság vég­zé­sét, amellyel eluta­sí­tot­ta a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádolt férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­szün­te­té­sé­re irá­nyu­ló indít­ványt.

A vád­irat sze­rint a férfi a fele­sé­gé­vel és annak koráb­bi élet­tár­si kap­cso­la­tá­ból szár­ma­zó gyer­me­ké­vel élt együtt. A vád­lott, ami­kor fele­sé­ge nem tar­tóz­ko­dott ott­hon, 2017 novem­be­ré­től négy hóna­pon keresz­tül zak­lat­ta az akkor 9 éves leány­gyer­me­ket.

Az ügy­ben első fokon eljá­ró Szol­no­ki Tör­vény­szék a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott védő­jé­nek véden­ce sza­bad­láb­ra helye­zé­sé­re tett indít­vá­nyát eluta­sí­tot­ta. A dön­tés ellen a vád­lott sza­bad­láb­ra helye­zé­se, illet­ve vele szem­ben eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se érde­ké­ben a ter­helt és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt, mivel a vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­ból és hosszú tar­ta­mú bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­gé­ből faka­dó szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyét eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel nem látta ellen­sú­lyoz­ha­tó­nak.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la az ügyész­sé­gi indít­vány­ban írta­kat osz­tot­ta és az első­fo­kú vég­zést hely­ben­hagy­ta.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szol­no­ki Tör­vény­szék fog dön­te­ni.