Főoldal » Hírek » Trélerrel vitette el a lopott gépkocsikat – videóval – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki ugyan­azon a napon két gép­ko­csit lopott el úgy, hogy azo­kat fuva­ros­sal szál­lít­tat­ta el.

A vád­irat sze­rint a férfi meg­bí­zott egy fuva­ro­zót azzal, hogy két gép­jár­mű­vet szál­lít­son el fém­hul­la­dék telep­he­lyé­re. Az elkö­ve­tő mind­két gép­jár­mű­ről azt állí­tot­ta a fuva­ro­zó­nak, hogy azo­kat meg­vá­sá­rol­ta, azok­kal jog­sze­rű­en ren­del­ke­zik.

Az elkö­ve­tő 2021. már­ci­us 16-án, 18 óra 20 perc és 19.00 óra között előbb az esz­ter­go­mi Ver­se­ghy Ferenc utcá­ban, majd egy par­ko­ló­ban lévő sze­mély­gép­ko­csi abla­ka­it egy kala­páccsal kitör­te, mivel a jár­mű­vek kul­csa­i­val nem ren­del­ke­zett, és csak így tudta a fuva­ros az autó­kat a darus teher­gép­ko­csi­já­ra fel­ten­ni. A fuva­ros a gép­ko­csi­kat a telep­hely­re elszál­lí­tot­ta.

Az egyik szür­ke színű, for­ga­lom­ból kivont, 322.000,- Ft érté­kű sze­mély­gép­ko­csi műkö­dő­ké­pes volt, a lopás­sal oko­zott kárt az elkö­ve­tő meg­té­rí­tet­te úgy, hogy a sér­tett­nek 336.985,-Ft-ot utalt át az eljá­rás során. A másik piros színű sze­mély­gép­ko­csi is műkö­dő­ké­pes volt, a lopás­sal oko­zott 109.000,- Ft kárt is meg­té­rí­tet­te a sér­tett­nek az elkö­ve­tő.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a  fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést és pénz­bün­te­tést szab­jon ki.