Főoldal » Archív » Úgy pofon ütötte a kisfiát az édesapa, hogy a gyermek szeme bevérzett

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal az 51 éves boko­di fér­fi­vel szem­ben, aki bán­tal­maz­ta a gyer­me­két.

A férfi, a fele­sé­ge és közös gyer­me­kük Boko­don, egy csa­lá­di ház­ban éltek. A 11 éves kis­fiú isko­lai maga­tar­tá­sá­val évek óta vol­tak prob­lé­mák, melyet az apa nehe­zen tole­rált.

A gyer­mek 2016 októ­be­ré­ben több szak­ta­ná­ri figyel­mez­te­tőt kapott maga­tar­tá­si prob­lé­mái miatt, ezért őt a férfi bün­te­té­sül hosszabb időre eltil­tot­ta a szá­mí­tó­gép hasz­ná­lat­tól. 2016. októ­ber 10-én, a dél­utá­ni órák­ban a kis­fiú sérel­mez­te a bün­te­tés hosszú idő­tar­ta­mát és emi­att nem meg­fe­le­lő hang­nem­ben beszélt az édes­ap­já­val. A férfi ettől ide­ges lett, ezért egy alka­lom­mal nagy erő­vel tenyér­rel pofon ütöt­te a gyer­me­ket, aki ettől meg­tán­to­ro­dott és az ajtó­fél­fá­nak esett.

A férfi ütése követ­kez­té­ben a gyer­mek szeme bevér­zett, ille­tő­leg a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt arra, hogy a gyer­mek­nek 8 napot túl gyó­gyu­ló sérü­lést okoz­zon.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a járá­si ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.