Főoldal » Egyéb kategória » Ügyészi döntés az ún. lúgos ügy kapcsán felmerült hamis tanúzás miatti feljelentésről

A saj­tó­ban „lúgos táma­dás­ként” ismert ügy­ben, a már Kúria előtt folya­mat­ban lévő eljá­rás ide­jén írt, majd ira­tok­hoz csa­tolt valót­lan tar­tal­mú levél kap­csán merült fel a hamis tanú­zás bűn­tet­té­nek gya­nú­ja. Az erre vonat­ko­zó fel­je­len­tést az ügyész­ség­nek el kel­lett uta­sí­ta­nia, azon­ban kizá­ró­lag azon okból, hogy a hamis tanú­zás miat­ti eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­nak jelen­leg tör­vé­nyi aka­dá­lya van.

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­ügy­ben, a Kúria előt­ti eljá­rás­ban az ügy vád­lott­já­nak védő­je egy 2017. május 2-án kelt leve­let csa­tolt. A levél­ben a levél írója azt állí­tot­ta, hogy 2016-ban az egyik hír­adás­ban egy a sér­tett nőt kísé­rő sze­mély­ben fel­is­mer­te azt a fér­fit, aki őt koráb­ban - még mielőtt bevo­nult a büntetés-végrehajtási inté­zet­be - meg akar­ta bízni az ügy tár­gyát képe­ző súlyos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel.

A levél­ben írtak kap­csán az abban érin­tett férfi tett fel­je­len­tést, amely fel­je­len­tés bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­té­re utal.

A fel­je­len­tés­ben meg­je­lölt levél író­ját a Fővá­ro­si Főügyész­ség beazo­no­sí­tot­ta és egy­út­tal meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fel­je­len­tés tár­gyát képe­ző levél valót­lan tar­tal­mú.

Ugyan­ak­kor a bün­te­tő tör­vény ren­del­ke­zé­se sze­rint, a hamis tanú­zás miatt mind­ad­dig, amíg az az ügy, amely­ben a hamis tanú­zást elkö­vet­ték (alap­ügy) nem feje­ző­dik be, bün­te­tő­el­já­rás csak az alap­ügy­ben eljá­ró ható­ság fel­je­len­té­se alap­ján indít­ha­tó (az ügy jelen­le­gi sza­ka­szá­ban ez a ható­ság a bíró­ság).

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség­nek ezért a hamis tanú­zás bűn­tet­te miat­ti fel­je­len­tést - a tör­vény által meg­kí­vánt fel­je­len­tés hiá­nya miatt – el kel­lett uta­sí­ta­nia. E tör­vé­nyi aka­dály elhá­rul­tá­val, azaz az alap­ügy jog­erős befe­je­zé­sét köve­tő­en a fel­je­len­tést az ügyész­ség hala­dék­ta­la­nul elbí­rál­ja.