Főoldal » Hírek » Ügyészi indítványra sohasem szabadulhat a fegyházból az emberölés elkövetője- a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2018 nya­rán emelt vádat egy közép­ko­rú, addig már szá­mos alka­lom­mal bün­te­tett férfi ellen, aki azért, hogy érté­ke­ket sze­rez­zen, 2013-ban köz­vet­le­nül kará­csony előtt beha­tolt egy kis­pes­ti házba. Az ott lakó, egye­dül élő 79 éves nőt pusz­ta kéz­zel bán­tal­maz­ni kezd­te, majd egy fabot­tal szá­mos ütést mért rá, ami­től a sér­tett a föld­re került. Itt táma­dó­ja meg­kö­töz­te, majd a sér­tett pénz­tár­cá­já­ban talált 34.000 Ft-tal a hely­szín­ről eltá­vo­zott.

A maga­te­he­tet­len áldo­zat néhány órán belül laká­sa pad­ló­ján elhunyt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2018 novem­be­ré­ben kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­ben az elkö­ve­tőt rab­lás, testi sér­tés és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­té­ben talál­ta bűnös­nek és őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 17 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te.

A másod­fo­kú eljá­rás­ban az ügyé­szi fel­leb­be­zés­hez csat­la­koz­va a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te, hogy a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la az elkö­ve­tő bűn­cse­lek­mé­nyét súlyo­sab­ban minő­sít­se és vele szem­ben, mint erő­sza­kos, több­szö­rös vissza­eső­vel szem­ben az úgy­ne­ve­zett „három csa­pás” bün­te­tő­tör­vé­nyi elő­írá­sa miatt szab­jon ki tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2020. decem­ber 10-én kihir­de­tett és jog­erős másod­fo­kú íté­le­té­vel az elkö­ve­tőt bűnös­nek mond­ta ki nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben és őt a mel­lék­bün­te­té­se mel­lett tény­le­ges, élet­fogy­tig tartó, fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te azzal, hogy az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső fér­fit a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás­ból kizár­ta.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: