Főoldal » Egyéb kategória » Ügyészi indítványra súlyosították az idős asszony gyilkosának büntetését

A het­ven­két éves, moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott sér­tet­ten itta­san sze­xu­á­lis erő­sza­kot tevő, őt külö­nös kegyet­len­ség­gel bán­tal­ma­zó és éle­tét kiol­tó, az elkö­ve­tés­kor huszon­egy éves vád­lot­tat a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék 2019-ben ember­ölés bűn­tet­té­nek minő­sí­tett esete és más bűn­cse­lek­mény miatt huszon­öt év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és tíz év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­lott ter­hé­re elő­ter­jesz­tett ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta és a másod­fo­kú eljá­rás­ban a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a fel­lebb­vi­te­li ügyé­szi állás­pont­tal egyet­ér­tett és a közel­múlt­ban kihir­de­tett másod­fo­kú, ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­val a vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki azzal, hogy a vád­lott leg­ko­ráb­ban har­minc­öt év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.