Főoldal » Hírek » Ügyintézés helyett verekedés a postán – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik tavaly tavasszal egy sze­ge­di pos­ta­hi­va­tal­ban vere­ked­tek össze.

A vád­irat sze­rint 2020. ápri­lis 4-én, dél­előtt, a férfi az élet­tár­sá­val egy bel­vá­ro­si pos­ta­hi­va­tal bejá­ra­tá­nál vára­ko­zott. Az ügy­fél­tér­ben - a jár­vány­ügyi intéz­ke­dé­sek miatt - egy­szer­re csak négy ügy­fél tar­tóz­kod­ha­tott. Ekkor azon­ban a sort be nem tart­va meg­előz­te őket egy nő, aki beállt az egyik ablak­hoz. Az ügy­in­té­zé­se után már kife­lé haladt a pos­tá­ról, mikor a férfi tele­fon­já­val elkezd­te őt fotóz­ni, ezért a nő az arcá­ba köpött.

A vád­lott erre lábon rúgta a nőt, aki vála­szul két­szer arcon ütöt­te a fér­fit, majd köz­tük köl­csö­nös lök­dö­ső­dés és dula­ko­dás ala­kult ki. A nő egy kuka­fe­de­let is a fér­fi­hoz vágott. A vere­ke­dést a vád­lott élet­tár­sa siker­te­le­nül pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, annak során mind­két nő a föld­re került. A férfi ekkor az arcán meg­rúg­ta a föl­dön lévő vád­lot­tat, neki súlyos, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést okoz­va.

Az ese­mé­nyek­nek végül csak a biz­ton­sá­gi sze­mély­zet köz­be­lé­pé­se vetett véget.

Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség a fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel, míg a nőt garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. A férfi élet­tár­sá­val szem­ben garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult eljá­rást az ügyész­ség meg­szün­tet­te.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.