Főoldal » Hírek » Újabb letartóztatás a salgótarjáni emberölés ügyében- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020 szep­tem­be­ré­ben a megye­szék­hely bel­vá­ro­sá­ban az ügy­ben már koráb­ban letar­tóz­ta­tott 45 éves fér­fi­val bán­tal­ma­zott egy haj­lék­tan 51 éves fér­fit, aki a sérü­lé­se­i­be bele­halt.  

A nő tár­sát a rend­őrök 2021. janu­ár 12-én elfog­ták egy nőis­me­rő­sé­nek meg­ölé­se miatt, kihall­ga­tá­sa során azon­ban egy férfi tava­lyi meg­ölé­sé­nek körül­mé­nye­it is fel­tár­ta.

A férfi és a most kézre kerí­tett nő a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint még 2020 szep­tem­be­ré­ben Sal­gó­tar­ján­ban egy 51 éves fér­fit bán­tal­maz­tak, aki ennek követ­ke­zé­ben elhunyt.

A nő cse­lek­mé­nye ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, melyet a tör­vény öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del bün­tet­ni.

A férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság már koráb­ban elren­del­te, a nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a hét­vé­gén tett indít­ványt. A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság ügye­le­tes nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben - egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.

A vég­zés fel­leb­be­zés hiá­nyá­ban vég­le­ges­sé vált.

Az üggyel össze­füg­gő rend­őr­sé­gi kép­anyag az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-salgotarjani-emberoles-ujabb-gyanusitottjat