Főoldal » Hírek » Ukrán állampolgárt állított bíróság elé embercsempészésért az ügyészség – Fotóval – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki 2021. júni­us 17-én négy mig­ránst akart a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­ke­rü­lé­sé­vel Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni.

A vád­lott 2021 máju­sá­ban az egyik közös­sé­gi oldal orosz nyel­vű cso­port­já­ban alkal­mi mun­ká­ra szóló hir­de­tést talált, mely­nek nyo­mán az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt hir­de­tő­vel fel­vet­te a kap­cso­la­tot. Az isme­ret­len meg­bí­zó 200 euró­ért sofő­ri mun­kát aján­lott az elkö­ve­tő­nek, amely azon­ban mig­rán­sok szál­lí­tá­sá­ra vonat­ko­zott. 

A vád­lott a meg­bí­zó uta­sí­tá­sa sze­rint sze­mély­gép­ko­csi­já­val 2021. júni­us 16-án este az M5-ös autó­pá­lyán Buda­pest­ről Kis­kun­ha­las kör­nyé­ké­re ment, és tele­fo­nos alkal­ma­zá­son keresz­tül kapott uta­sí­tá­sok alap­ján fel­vet­te autó­já­ba a Magyar­or­szág terü­le­té­re Szer­bia felől enge­dély nél­kül belé­pő négy, magát szír állam­pol­gár­nak valló fér­fit, hogy jog­el­le­ne­sen Auszt­ri­á­ba jut­tas­sa őket.

Gép­ko­csi­já­ban az ille­gá­lis határ­át­lé­pők­kel Veszp­rém felől Auszt­ria irá­nyá­ba hala­dó elkö­ve­tőt azon­ban a rend­őrök júni­us 17-én reg­gel kilenc óra körül a 8-as számú főúton, Bánd köze­lé­ben fel­tar­tóz­tat­ták és elfog­ták.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, kiuta­sí­tás­ra és jár­mű­vé­nek elkob­zá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak. A bíró­ság a 2021. szep­tem­ber 16-án meg­ho­zott íté­le­té­vel az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a vád­lot­tat 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 5 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről, ezen túl a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált sze­mély­gép­ko­csit is elko­boz­ta.

Az íté­let a vád­lott és védő­jé­nek fel­leb­be­zé­se miatt nem jog­erős.