Főoldal » Hírek » Utasokat szállító és balesetet okozó ittas vezetőket állítottak bíróság elé Kecskeméten- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközelménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt két ügy­ben 2021. janu­ár 19-én gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott két fér­fit, akik 2021. janu­ár 16-án Lajos­mi­zsén, illet­ve Kecs­ke­mé­ten súlyos fok­ban itta­san vezet­tek autót úgy, hogy az egyi­kük uta­so­kat szál­lí­tott, míg a másik vád­lott bal­ese­tet oko­zott.

A vád sze­rint az egyik férfi – aki­nek veze­tői enge­dé­lye nincs - 2021. janu­ár 16-án dél­után Kecs­ke­mé­ten súlyos fok­ban ittas álla­pot­ban vezet­te az egyik isme­rő­sé­nek autó­ját, ami­kor iga­zol­tat­ták a rend­őrök. Az isme­rős ráadá­sul nem is enged­te meg a vád­lott­nak, hogy vezes­se a kocsi­ját. A vád­lott a jog­ta­la­nul hasz­nált jár­mű­vel még három utast is szál­lí­tott.

A másik ügy­ben egy szin­tén súlyo­san ittas férfi ugyan­ezen a napon dél­után Lajos­mi­zsén veze­tett egy sze­mély­au­tót, ami­vel után­fu­tót is von­ta­tott. A vád­lott az ittas­sá­ga miatt azon­ban későn vette észre, hogy az előt­te, azo­nos irány­ban hala­dó autó for­gal­mi okból las­sí­tott, majd meg­állt. A vád­lott féke­zett, de ennek elle­né­re neki­üt­kö­zött az előt­te lévő gép­ko­csi­nak.

A kecs­ke­mé­ti rend­őrök mind­két ittas veze­tőt őri­zet­be vet­ték, majd gyors nyo­mo­zás után kez­de­mé­nyez­ték a bűn­cse­lek­mé­nye­ket beis­me­rő vád­lot­tak bíró­ság elé állí­tá­sát. Mind­két vád­lott­nak ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt kel­lett felel­nie, de a Kecs­ke­mé­ten elkö­ve­tett ittas veze­tés vád­lott­ját az ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel is vádol­ta.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­ta­kat még az őri­zet ideje alatt, 2021. janu­ár 19-én állí­tot­ta bíró­ság elé. A kecs­ke­mé­ti ügy bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott­ját a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek a vég­re­haj­tá­sát 3 évre fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint 2 évre eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. A lajos­mi­zsei ittas veze­tőt a bíró 200.000 forint pénz­bün­te­tés­re és 1 év 4 hónap, „B” kate­gó­ri­á­ra kor­lá­to­zott köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te.

A kecs­ke­mé­ti ittas veze­tő ügyé­ben az íté­let jog­erős, de a lajos­mi­zsei ügy­ben a véde­lem eny­hí­té­sért, míg az ügyész maga­sabb össze­gű pénz­bün­te­tés és hosszabb tar­ta­mú, tel­jes körű köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sa végett fel­leb­be­zett.