Főoldal » Hírek » Útjában állt az autó, ezért megrongálta és a benne ülőket bántalmazta – videóval – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Kapos­vá­ron ráug­rott egy sze­mély­gép­ko­csi­ra, betör­te abla­ka­it, a jár­mű­ben lévő sze­mé­lye­ket pedig meg­ütöt­te.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022 feb­ru­ár­já­ban, Kapos­vá­ron, éjfél körül itta­san tar­tott haza­fe­lé, ami­kor az úttest mel­lett par­kolt egy sze­mély­gép­ko­csi – benne három sze­méllyel -, amely a fér­fi­nak útban volt. A par­ko­ló autó elhe­lyez­ke­dé­se miatt a férfi rend­kí­vül dühös lett, ezért több­ször fel­ug­rott az autó motor­ház­te­te­jé­nek szé­lé­re, majd a jobb első olda­li abla­kot meg­rúg­ta, aztán ököl­lel betör­te, továb­bá az ott ülő sze­mélyt is arcon ütöt­te.

A kocsit veze­tő nő a vád­lot­tat a ron­gá­lás után las­san követ­te azért, hogy az idő­köz­ben érte­sí­tett rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig ne tévesszék szem elől. A férfi ettől még inkább indu­la­tos­sá vált és a köze­lé­be érő, már álló hely­zet­ben lévő kocsi veze­tő­ol­da­li ajta­ját is öklé­vel betör­te, ismét benyúlt a törött abla­kon és ekkor a sofőrt bán­tal­maz­ta.

Az elkö­ve­tő távoz­ni akart a hely­szín­ről, azon­ban a jármű egyik férfi utasa kiszállt a kocsi­ból és a ter­hel­tet a rend­őri intéz­ke­dé­sig vissza­tar­tot­ta.

A bűn­cse­lek­mé­nye­ket köz­té­ri kame­ra rög­zí­tet­te.