Főoldal » Hírek » Üzemanyagkártyával sikkasztott a fiatal kőműves- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-videóval

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, foly­ta­tó­la­go­san és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki majd egy éven keresz­tül nem csak mun­kál­ta­tó­ja, hanem saját és isme­rő­sei jár­mű­ve­it is tan­kol­ta a sér­tett cég üzem­anyag­kár­tyá­já­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val.

A vád­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lot­tat a Somogy megyé­ben műkö­dő kft. kőmű­ves­ként fog­lal­koz­tat­ta, aki­nek a fel­ada­tai közé tar­to­zott a cég teher­gép­ko­csi­já­nak veze­té­se is.  

A mun­ka­szer­ve­zés meg­könnyí­té­se cél­já­ból a fia­tal férfi 2018 nya­rán meg­kap­ta a sér­tett tár­sa­ság nevén lévő üzem­anyag­kár­tyát, ami­vel a mun­ka­vég­zés­sel össze­füg­gő tan­ko­lá­so­kat ki tudta fizet­ni.

A vád­lott azon­ban a rábí­zott kár­tyá­val 2019 júli­u­sá­ig rend­sze­re­sen a sér­tett érdek­kö­ré­ben kelet­ke­zett üzem­anyag véte­le­zé­sek árán kívül az álta­la hasz­nált sze­mély­gép­ko­csi­ba, kan­nák­ba és isme­rő­sei gép­jár­mű­ve­i­be tan­kolt üzem­anyag érté­két is a sér­tett kár­tyá­já­val egyen­lí­tet­te ki.

A férfi jogo­su­lat­lan vásár­lá­sa­i­val több mint 2.650.000 forint érté­kű üzem­anya­got sik­kasz­tott el.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­té­re 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést, 3 év köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint az elkö­ve­té­si érték össze­gé­re vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tal szem­ben.

A vád­lott egyik jog­ta­lan kár­tya­hasz­ná­la­tát a töl­tő­ál­lo­más kame­rá­ja rög­zí­tet­te, a fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: