Főoldal » Hírek » Vadászoktól riadt meg, majd fának ütközött az embercsempész – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki 4 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. novem­ber 22. nap­ján, dél körül lépett be Rösz­ké­nél az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val Magyar­or­szág­ra azért, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Nyugat-Európába.  A férfi Öttö­mös kül­te­rü­le­té­re haj­tott, majd fel­vett a gép­ko­csi­ba 4, magát szír állam­pol­gár­sá­gú­nak valló sze­mélyt, aki­ket a férfi meg­bí­zói jut­tat­tak át ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re. A férfi ezután Auszt­ria irá­nyá­ba indult volna, de meg­ijedt a közel­ben tar­tóz­ko­dó vadá­szok­tól, nagy sebes­ség­gel egy föld­út­ra haj­tott, majd mint­egy 300 méter meg­té­te­le után egy fának ütkö­zött. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben az autó is kigyul­ladt, míg az ille­gá­lis határ­át­lé­pők egy kivé­te­lé­vel kiszáll­tak és elsza­lad­tak. A fér­fit a lakos­sá­gi beje­len­tés­re kiér­ke­ző rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vet­ték.

A vád­lott uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek.

A fér­fi­val szem­ben a járá­si ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.