Főoldal » Hírek » Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség az egykori focista sérelmére 2009-ben elkövetett emberölési ügyben

A vád­irat­ban három vád­lott sze­re­pel: az érin­tett Zrt. egyik veze­tő­je, mint fel­buj­tó, vala­mint az ember­ölés két vég­re­haj­tó­ja. A vég­re­haj­tó­kat köz­vet­le­nül meg­bí­zó 51 éves fér­fi­val szem­ben a főügyész­ség már koráb­ban vádat emelt.

A vád­irat sze­rint a sér­tett 2007-ben név­le­ge­sen elvál­lal­ta egy cég veze­té­sét, tudva, hogy a tár­sa­ság valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat állít ki egy akko­ri­ban ismert Zrt.-nek. A sér­tett fel­ada­ta az volt, hogy a hamis szám­lák ellen­ér­té­két kész­pénz­ben fel­ve­gye, és az össze­get vissza­jut­tas­sa a Zrt. két veze­tő­jé­nek – közü­lük az egyik már elhunyt, a másik a vád­irat­ban sze­rep­lő fel­buj­tó.

A sér­tett azon­ban 2009 ápri­li­sá­ban a fel­vett 500 mil­lió forin­tot nem jut­tat­ta vissza a Zrt. veze­tő­i­nek, hanem azzal kül­föld­re távo­zott. Pár hónap­pal később a tár­sa­ság két veze­tő­je a sér­tett tar­tóz­ko­dá­si helyé­ről tudo­mást szer­zett, majd a sér­tet­tet haza­ho­zat­ták. A veze­tő­ket dühí­tet­te, hogy a sér­tett a pénz jelen­tős részé­vel nem szá­molt el, és tar­tot­tak is a sér­tet­től, aki túl sokat tudott róluk és fél­tek, hogy a ható­sá­gok­hoz for­dul, mivel már nem akart részt venni a bűnös tevé­keny­sé­gük­ben. Mind­ezen körül­mé­nyek miatt a két cég­ve­ze­tő elha­tá­roz­ta, hogy meg­öle­tik a sér­tet­tet. 2009. szep­tem­ber ele­jén az ember­ölés­re meg­bí­zást adtak egyik embe­rük­nek, egy 51 éves fér­fi­nak – aki­vel szem­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség már koráb­ban vádat emelt.

Az 51 éves férfi a meg­bí­zást elfo­gad­ta, azon­ban a tény­le­ges vég­re­haj­tás­ra ő is meg­bí­zást adott: egy régi barát­ját kérte fel a sér­tett meg­ölé­sé­re. A férfi vál­lal­ta, de cse­ré­be ingyen vadá­sza­ti lehe­tő­sé­get, vala­mint leg­alább 3 mil­lió forin­tot kért magá­nak, vala­mint a maga mellé bevont másik vég­re­haj­tó­nak – aki az ügy har­ma­dik vád­lott­ja.

A 51 éves meg­bí­zó 2009. szep­tem­ber 28-án, a gya­nút­lan sér­tet­tet gép­ko­csi­val Bara­nya­je­nő tér­sé­gé­be, egy álta­la előre kiása­tott gödör köze­lé­be vitte, ahol a két vég­re­haj­tó már várta őket. Az autó­ból kiszál­ló sér­tet­tet a két férfi rög­tön meg­tá­mad­ta, miköz­ben az 51 éves meg­bí­zó elhaj­tott a hely­szín­ről. Az egyik elkö­ve­tő lefog­ta a sér­tet­tet, míg társa súlyo­san bán­tal­maz­ta, ami­nek követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A vád­lot­tak a holt­tes­tet a gödör­be helyez­ték, és a tes­tet föld­del befed­ték.

A sér­tett földi marad­vá­nya­it a nyo­mo­zó ható­ság 2020. októ­ber 22-én talál­ta meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból és aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban.

A sér­tet­tet a hely­szín­re szál­lí­tó 51 éves fér­fi­val szem­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség egy elkü­lö­ní­tett eljá­rás­ban már koráb­ban vádat emelt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság az egyik vád­lott - a fel­buj­tás­sal vádolt egy­ko­ri cég­ve­ze­tő - veze­tő védő­jét kizár­ta a bün­te­tő­el­já­rás­ból. A vég­zés nem vég­le­ges.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­ben kiadott leg­utób­bi köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: http://ugyeszseg.hu/a-fovarosi-fougyeszseg-fellebbezese-eredmenyekent-ismet-letartoztatasba-kerultek-a-2009-es-emberolesi-ugy-gyanusitottjai/

A rend­őr­ség koráb­bi köz­le­mé­nyei itt meg­te­kint­he­tők: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberolessel-gyanusithato-szemelyeket-fogott-el-a