Főoldal » Hírek » Vádat emelt az ügyészség a Déli pályaudvarnál gyújtogató férfi ügyében – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád­irat sze­rint egy román férfi idén már­ci­us­ban két buda­pes­ti ven­dég­lá­tó­hely­nél is szán­dé­ko­san tüzet oko­zott, és ezzel köz­ve­szélyt idé­zett elő.

A vád­irat sze­rint a 33 éves, román állam­pol­gár­sá­gú vád­lott 2021. már­ci­us 1-jén, egy, a Déli pálya­ud­var köze­lé­ben lévő étte­rem­hez ment. Ezután belé­pett az étte­rem főbe­já­ra­ta felő­li rácsos táro­ló nyi­tott ajta­ján, majd a búto­rok leta­ka­rá­sá­ra szol­gá­ló pony­vát egy öngyúj­tó­já­val meg­gyúj­tot­ta. A tűz átter­jedt a műanyag szé­kek­re és a kör­nye­ző terep­tár­gyak­ra, hűtők­re, az étte­rem oldal­só falá­ra, vala­mint a külső rak­tár­he­lyi­sé­gek­re. A tüzet - amely akkor már az étte­rem­ből 8 m2 terü­le­tet érin­tett - az étte­rem pin­cé­re ész­lel­te, aki érte­sí­tet­te a tűz­ol­tó­kat.

A vád­lott a ron­gá­lás­sal mint­egy 2,3 mil­lió forint kárt oko­zott.

Rövid­del ezután, a vád­lott a fenti hely­szín­től pár száz méter­re, a Déli pálya­ud­var­nál lévő egyik ven­dég­lá­tó­hely­hez ment, amely­nek műanyag fólia sát­rát a nála lévő öngyúj­tó­val szin­tén meg­gyúj­tot­ta úgy, hogy a sátor rései közé újság­pa­pír dara­bo­kat helye­zett, és azo­kat gyúj­tot­ta meg.

A vád­lott ebben az eset­ben a ron­gá­lás­sal 200.000 forint kárt oko­zott.

A tűz által érin­tett két ven­dég­lá­tó­hely tár­sas­há­zi kör­nye­zet­ben, vala­mint a Déli pálya­ud­var köz­vet­len köze­lé­ben talál­ha­tó. A terü­let­tűz kiala­ku­lá­sá­nak valós lehe­tő­sé­ge fenn­állt, annak bekö­vet­ke­zé­se ese­tén a helyi­sé­gek­ben lévő, üze­me­lés­hez szük­sé­ges tűz­ve­szé­lyes folya­dé­kok, gázok a tűz tovább­ter­je­dé­se tekin­te­té­ben, továb­bi koc­ká­za­ti körül­ményt jelen­tet­tek volna. Mind­ezek alap­ján a vád­lott a két hely­szí­nen, a tűz szán­dé­kos gyúj­tá­sá­val köz­ve­szélyt idé­zett elő.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban.

A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó videó az Ügyész­ség hiva­ta­los Face­book olda­lán, az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő: https://www.facebook.com/watch/?v=551852689574468

A Fővá­ro­si Főügyész­ég ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nye, és az ahhoz kap­cso­ló­dó fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el: http://ugyeszseg.hu/az-ugyeszseg-a-deli-palyaudvarnal-gyujtogato-ferfi-letartoztatasanak-meghosszabbitasat-inditvanyozta-fotokkal-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/