Főoldal » Egyéb kategória » Vádat emelt az ügyészség a kaposvári kábítószerkereskedő ellen

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy bün­te­tett elő­éle­tű 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki több alka­lom­mal érté­ke­sí­tett „speed-et” Kapos­vá­ron.

A vád­lott – aki koráb­ban kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt már kapott vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést – 2019 évben rend­sze­re­sen amfe­ta­mint tar­tal­ma­zó kábí­tó­szert szer­zett be isme­ret­le­nül maradt kap­cso­la­tai révén, majd azt tovább érté­ke­sí­tet­te kiter­jedt isme­ret­sé­gi köré­ben.

A vásár­lók tele­fo­non keres­ték meg a fér­fit, aki Kapos­vár terü­le­tén különböző hely­szí­ne­ken adta el a „speed-ként” ismert fehér színű port, gram­mon­ként 4000 forin­tért.

A vád­lot­tat 2019 novem­be­ré­ben egy kábí­tó­szer eladás során a nyo­mo­zó ható­ság tet­ten érte, amely alka­lom­mal az amfe­ta­mint tar­tal­ma­zó szert is lefog­lal­ták a vevő­től.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség – amennyi­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­me­ri – 6 év bör­tön­bün­te­tést és 6 év köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.