Főoldal » Egyéb kategória » Vádat emelt az ügyészség az iskolatársát hátba szúró tizenhárom éves lánnyal szemben

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a tizen­há­rom éves lánnyal szem­ben, aki 2019. decem­ber 29-én egy esz­ter­go­mi gyer­mek­ott­hon­ban hátba szúr­ta tizen­öt éves isko­la­tár­sát. 

Aho­gyan arról az ügyész­ség koráb­ban beszá­molt az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság 2019. decem­ber 31. nap­ján elren­del­te a lány­gyer­mek letar­tóz­ta­tá­sát. (http://ugyeszseg.hu/letartoztattak-az-iskolatarsat-hatba-szuro-tizenharom-eves-gyanusitottat/)

A Komá­rom –Esz­ter­gom Megyei Főügyész­ség most emelt vádat a ter­helt­tel szem­ben, aki a vád­irat sze­rint 2019. decem­ber 29-én, 17 óra 30 perc körül, az egyik esz­ter­go­mi gyer­mek­ott­hon­ban, előz­mény nél­kül, egy 11,3 cm pen­gé­jű kés­sel, a jobb lapoc­ka alat­ti részen, hátba szúr­ta isko­la­tár­sát, aki a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint ennek követ­kez­té­ben súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­lott nem kóros elme­ál­la­po­tú és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor ren­del­ke­zett a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek fel­is­me­ré­sé­hez szük­sé­ges belá­tás­sal, így élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt bün­tet­he­tő.

A gya­nú­sí­tott a bűn­cse­lek­ményt fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, abban az eset­ben a tör­vény­szék két évi idő­tar­tam­ra ren­del­je el a javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sét. Az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság tart­sa fenn a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, figye­lem­mel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye.