Főoldal » Egyéb kategória » Vádat emelt az ügyészség két budapesti orvossal és egy ápolóval szemben

A vád sze­rint egy 87 éves nő keze­lé­se során mind­há­rom vád­lott fog­lal­ko­zá­si sza­bályt sze­gett; az ápoló ese­té­ben a fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­se olyan súlyos volt, hogy az az idős­ko­rú nő halá­lá­hoz veze­tett.

A vád­irat sze­rint a sér­tett beteg­sé­ge okán 2015. janu­ár 30-án került fel­vé­tel­re a buda­pes­ti kór­ház­ba.

Ebben az idő­ben az osz­tá­lyon dol­go­zott a három vád­lott; a másod­ren­dű vád­lott nap­pa­li ügye­le­tes orvos­ként, har­mad­ren­dű vád­lott éjsza­kai ügye­le­tes orvos­ként, míg az első­ren­dű vád­lott éjsza­kai ügye­le­tes ápo­ló­ként.

A vád sze­rint a sér­tett keze­lé­se során mind a hár­man fog­lal­ko­zá­si sza­bályt szeg­tek. A két orvos első­sor­ban admi­niszt­rá­ci­ós, illet­ve tájé­koz­ta­tá­si jel­le­gű köte­le­zett­sé­ge­i­nek nem tett ele­get, vala­mint egyi­kük a sér­tett sze­mé­lyes vizs­gá­la­tát is elmu­lasz­tot­ta, és ezzel a sér­tett egész­sé­gét, testi épsé­gét veszé­lyez­tet­ték.

Az első­ren­dű vád­lott éjsza­kai ügye­le­tes ápoló pedig szin­tén fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyo­kat sze­gett meg azzal, hogy az orvos­sal tör­té­nő kon­zul­tá­ció nél­kül adott be gyógy­szert a sér­tett­nek, majd az orvos által ren­delt adag dup­lá­ját adta be az idős nőnek, és mind­ez végül a sér­tett halá­lá­hoz veze­tett.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két orvost fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel, az ápo­lót pedig ennek halált okozó minő­sí­té­sé­vel vádol­ja.