Főoldal » Archív » Vádat emeltek a migránsokat kirabló férfival szemben

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tár­sá­val három algé­ri­ai mene­kül­tet rabolt ki Üllő kör­nyé­kén.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy román férfi, és társa 2015 augusz­tu­sá­ban Buda­pes­ten arra vál­lal­ko­zott, hogy három algé­ri­ai mene­kül­tet gép­ko­csi­val elvisz­nek Buda­pest­ről Bécs­be. A három fér­fit egy ara­bul beszé­lő sze­mély szer­vez­te be, aki fejen­ként 500 eurót kért a fuva­rért.

A vád­lott­nak és tár­sá­nak azon­ban nem állt szán­dé­ká­ban Auszt­ri­á­ba menni. A vád sze­rint egy óra utaz­ta­tás után, Üllő köze­lé­ben, egy elha­gya­tott lehaj­tó­nál meg­áll­tak. Kiszáll­tak a gép­ko­csi­ból, majd kés­sel, sok­ko­ló­val és gázspray-vel köve­tel­ték a három algé­ri­ai fér­fi­tól, hogy adják át az érté­ke­i­ket. Uta­sa­ik erre nem vol­tak haj­lan­dó­ak, ezért az egyi­ket lefúj­ták, majd elvet­tek tőle 400 eurót és egy mobil­te­le­font. A meg­ret­tent sér­tet­tek erre mene­kül­ni kezd­tek. A vád­lott ekkor rácsuk­ta a gép­ko­csi­aj­tót az egyik sér­tett fejé­re, aki emi­att meg­sé­rült. A három férfi elkez­dett futni, miköz­ben üldö­ző­ik gép­ko­csi­val pró­bál­ták meg elfog­ni őket. A mig­rán­sok végül egy üllői telep­he­lyen dol­go­zó biz­ton­sá­gi őrtől kér­ték a rend­őr­ség érte­sí­té­sét.

A román férfi tár­sát a rend­őr­ség pár napon belül elfog­ta, és vele szem­ben az ügyész­ség még 2016-ban vádat eme­let. A jelen­le­gi ügy vád­lott­ja azon­ban elhagy­ta az orszá­got, ezért euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki elle­ne. Végül kide­rült, hogy Romá­ni­á­ban bör­tön­ben ült.

A bün­te­té­se letöl­té­se után a magyar ható­sá­gok kéré­sé­re Magyar­or­szág­ra szál­lí­tot­ták, ahol letar­tóz­tat­ták, és a Mono­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat elle­ne a Mono­ri Járás­bí­ró­sá­gon.

Az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szem­ben, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást. Bűnös­sé­gé­ről a bíró­ság fog dön­te­ni.