Főoldal » Egyéb kategória » Vádemelés a 2016. decemberi metróbaleset ügyében

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt a met­ró­ve­ze­tő és a for­ga­lom­irá­nyí­tó férfi ellen, a vád­irat sze­rint gon­dat­lan­sá­guk veze­tett a tömeg­sze­ren­csét­len­ség­nek minő­sü­lő bal­eset­hez.

A vád­irat sze­rint a hat­van­négy éves férfi metrókocsi-vezetőként dol­go­zott, a szük­sé­ges képe­sí­tés, vizs­ga bir­to­ká­ban volt, az idő­sza­ki kép­zé­se­ken részt vett. 2016. decem­ber 5-én, kora reg­gel, az Örs vezér teré­től a Pil­lan­gó utcai meg­ál­ló felé haladt, amely a fel­szí­nen került kiala­kí­tás­ra. Az adott pálya­sza­ka­szon a leg­na­gyobb meg­en­ge­dett sebes­ség 70 km/h volt, az idő aznap párás, fagy­pont alat­ti volt, a met­ró­pá­lya csú­szott, azon fale­ve­lek és egyéb növé­nyi hul­la­dék csök­ken­tet­ték a tapa­dást. A vona­lon a for­ga­lom tor­ló­dott, erről és a csú­szás­ve­szély­ről az ügy másik vád­lott­ja, a for­gal­mi menet­irá­nyí­tó hat­van­négy éves férfi tájé­koz­tat­ta a veze­tőt. A for­ga­lom irá­nyí­tá­sát végző vád­lott uta­sí­tást adott a biz­ton­sá­gi rend­szer által vezé­relt kézi üzem­mód hasz­ná­la­tá­ra, sebes­ség­kor­lá­to­zást azon­ban – annak elle­né­re, hogy a többi veze­tő által szol­gál­ta­tott ada­tok alap­ján ez szük­sé­ges és indo­kolt lett volna – nem ren­delt el.

A Pil­lan­gó utcai meg­ál­ló­ban egy másik sze­rel­vény állt, utas­cse­ré­re várva. A meg­ál­ló­hoz köze­le­dő sze­rel­vényt veze­tő vád­lott nem a for­gal­mi körül­mé­nyek­nek meg­fe­le­lő, leg­fel­jebb 28 km/h-s biz­ton­sá­gos sebes­ség­gel haladt, hanem fel­gyor­sí­tott 57 km/h-ra, emi­att a későb­bi féke­zés során a sze­rel­vény meg­csú­szott, a metró a féke­zés oldá­sa, majd vész­fé­ke­zés elle­né­re sem tudott idő­ben meg­áll­ni, így neki­üt­kö­zött a meg­ál­ló­ban vára­ko­zó met­ró­sze­rel­vény­nek.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben öt utas súlyos, továb­bi tizen­hat sze­mély könnyebb sérü­lést szen­ve­dett. A bal­eset miatt a for­ga­lom a metró egy sza­ka­szán a dél­után végé­ig szü­ne­telt, negy­ven­öt pót­ló­busz biz­to­sí­tot­ta a köz­le­ke­dést, közel két mil­lió forint plusz költ­sé­get okoz­va. A for­ga­lom szü­ne­te­lé­se mint­egy 94 ezer utast érin­tett. A két sérült sze­rel­vény javít­ta­tá­sa több, mint száz­öt­ven mil­lió forint­ba került

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a veze­tő és a for­ga­lom­irá­nyí­tó férfi ellen vas­úti köz­le­ke­dés tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge és külö­nö­sen nagy kárt okozó köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­se gon­dat­lan meg­za­va­rá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tot­ta be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra.

A kerü­le­ti ügyész­ség letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lést és a vas­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, illet­ve a for­gal­mi menet­irá­nyí­tói fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást indít­vá­nyo­zott. Az ügyész­ség arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a bűnös­sé­gü­ket a vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek vonat­ko­zá­sá­ban az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, az eltil­tá­sok mel­lett vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.