Főoldal » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség » Vádemelés a barátnője bordáit eltörő férfival szemben- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki idén janu­ár­ban ittas álla­pot­ban élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott barát­nő­jé­nek.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. tava­szán ismer­ke­dett meg a fran­cia állam­pol­gár­sá­gú nővel, majd közöt­tük sze­rel­mi viszony ala­kult ki, azon­ban együtt nem éltek, de gyak­ran tar­tóz­kod­tak a vád­lott édes­ap­já­nak laká­sá­ban. Így tör­tént ez 2020. janu­ár 19. nap­já­ra vir­ra­dó­ra is, ami­kor a lakás­ba ittas álla­pot­ban vissza­té­rő férfi haj­nal­ban a lám­pát fel­kap­csol­va a sér­tet­tet fel­éb­resz­tet­te, majd a szo­bá­ban törni-zúzni kez­dett és min­den külö­nö­sebb szó­vál­tás nél­kül egy recés pen­gé­jű kony­hai kés­sel rátá­madt. A sér­tett a véde­ke­zés során a kés pen­gé­jé­re ráfo­gott meg­pró­bál­va azt a vád­lott kezé­ből kicsa­var­ni. A dula­ko­dás során a föld­re eső és ott fekvő sér­tett mell­ka­sá­ba a bakan­csot vise­lő vád­lott leg­alább egy alka­lom­mal, köze­pes erő­vel bele­rú­gott a sér­tett négy bor­dá­ját is eltör­ve. A törött bor­dák követ­kez­té­ben a sér­tett­nél köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést ered­mé­nye­ző és kór­há­zi ellá­tá­sát is igény­lő lég- és vér­mell ala­kult ki, ami négy hét alatt gyó­gyult meg. Mind­eze­ken túl­me­nő­en a sér­tett­nek a kezén vágott, vala­mint a fején kisebb hám­sé­rü­lé­sei is kelet­kez­tek, melyek külön-külön, illet­ve együt­te­sen is nyolc napon belül gyó­gyul­tak.

A vád­lott miu­tán a sér­tet­tet meg­rug­dos­ta, a kony­há­ba ment, ahol egy üveg étola­jat vett elő, majd azt a sér­tett­re, a lakás­ban szin­tén jelen lévő édes­ap­já­ra, vala­mint saját magá­ra locsol­ta. Ezután elő­vett egy öngyúj­tót és azzal a fel­ki­ál­tás­sal, hogy „most mind a hár­man meg fogunk halni” meg­pró­bál­ta az olaj­jal meg­lo­csolt tár­gya­kat, ille­tő­leg ruhá­za­tot meg­gyúj­ta­ni. A vád­lott öngyúj­tó­ja azon­ban nem műkö­dött, vala­mint az étolaj önma­gá­ban szo­ba­hő­mér­sék­le­ten begyul­la­dás­ra, így sérü­lés oko­zá­sá­ra is alkal­mat­lan.

A főügyész­ség a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.