Főoldal » Hírek » Vádemelés a Bartók Béla úti kerékpáros ügyében- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt a bicik­lis nő ellen a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint 2020 máju­sá­ban egy kerék­pár­ral köz­le­ke­dő buda­pes­ti nő a köz­le­ke­dé­si lámpa tilos jel­zé­se elle­né­re átha­ladt egy útke­resz­te­ző­dé­sen, majd a sza­bály­sér­tés miatt indult rend­őri intéz­ke­dés alól ki akar­ta vonni magát.

A vád­lott a jog­sze­rű intéz­ke­dés során nem volt haj­lan­dó magát iga­zol­ni, majd újabb rend­őri fel­szó­lí­tás­ra valót­lan sze­mé­lyi ada­to­kat közölt.

Az enge­dély nél­kü­li távo­zás meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben az egyik rend­őr a bicik­li kor­má­nyá­nál fogva vissza­tar­tot­ta az elkö­ve­tőt, aki ekkor meg akar­ta ütni a rend­őrt. Az intéz­ke­dés­nek és az elő­ál­lí­tás­nak folya­ma­to­san ellen­ál­ló nő a meg­bi­lin­cse­lé­sét köve­tő­en com­bon rúgta a rend­őrt.

A hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel meg­gya­nú­sí­tott elkö­ve­tő rész­ben elis­mer­te a bűn­cse­lek­ményt, amely egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://ugyeszseg.hu/gyanusitott-lett-a-bartok-bela-uti-kerekparos-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/