Főoldal » Hírek » Vádemelés a bírókat és ügyészt fenyegető nő ellen – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett zak­la­tás bűn­tet­te és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Sze­ge­di Járás­bí­ró­sá­gon azzal a nővel szem­ben, aki bírá­kat és ügyészt fenye­ge­tett meg.

A 43 éves Csongrád-Csanád megyei nő ellen külön­bö­ző bün­te­tő­ügyek indul­tak – zak­la­tás, testi sér­tés és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt – ame­lyek­ben a bíró­ság töb­bek között vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. A nő 2021. ápri­li­sá­tól, az ügy­dön­tő hatá­ro­za­tok kihir­de­té­sét köve­tő­en, inter­ne­tes üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­son keresz­tül fenye­ge­tő és zak­la­tó jel­le­gű üze­ne­te­ket kül­dött az ügyé­ben eljá­ró bírók­nak az álta­luk hozott íté­le­tek miatt. A szö­ve­ges és hang­üze­ne­tek­ben trá­gár módon szi­dal­maz­ta a hiva­ta­los sze­mé­lye­ket, és a bíró­kat vala­mint csa­lád­ju­kat több alka­lom­mal meg­ölés­sel fenye­get­te.

A bírók­nak meg­kül­dött üze­ne­tek­ben a nő az ügyé­ben eljá­ró ügyészt is trá­gár­kod­va szi­dal­maz­ta és fenye­get­te, azt üzen­ve neki, hogy „vér fog foly­ni” és min­den­ki meg fog bűn­hőd­ni.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te a nő őri­ze­tét és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sét.

A gya­nú­sí­tott a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét elis­mer­te.

Az elkö­ve­tő jelen­leg hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt kisza­bott 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­té­sét tölti.

Vád­ira­tá­ban a nyo­mo­zó ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­tat – mint külö­nös vissza­esőt – bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint íté­le­té­ben rög­zít­se, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el: http://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-birokat-es-ugyeszt-fenyegeto-no-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.