Főoldal » Hírek » Vádemelés a férfi ellen, aki felfegyverkezve támadt a rendőrökre – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befe­jez­te a minő­sí­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és a testi sér­tés bűn­cse­lek­mé­nye miatt foly­ta­tott nyo­mo­zást.

A vád­irat sze­rint 2021. feb­ru­ár 17-én egy bor­so­di csa­lá­di ház udva­rán a 20 éves férfi ki akar­ta vonni magát a rend­őri intéz­ke­dés alól, eköz­ben egy meg­kö­ze­lí­tő­leg 10 kilo­gramm súlyú iro­dai szék­kel az egyik jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őr­re támadt.

Az ütést a rend­őr hárí­ta­ni tudta, de eköz­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­nek a meg­ala­po­zott gya­nú­ját közöl­te vele.  A férfi a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa során tagad­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét.  

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő­en a nyo­mo­zó ügyész­sé­gi indít­vánnyal egyet­ért­ve a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. Az elkö­ve­tő jelen­leg is a leg­sú­lyo­sabb, sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt áll.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat – hal­ma­za­ti bün­te­té­sül –bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és mel­lék­bün­te­tés­ként, köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek – fény­ké­pek­kel – az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el:

http://ugyeszseg.hu/orizetben-a-bodult-ferfi-aki-a-gyanu-szerint-felfegyverkezve-tamadt-a-rendorokre-a-kozponti-nyomozo-ugyeszseg-sajtokozlemenye/,

http://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-bodult-ferfi-aki-a-gyanu-szerint-felfegyverkezve-tamadt-a-rendorokre-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.